เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของผู้ป่วยจิตเวชต่อกิจกรรมการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สำอางค์ พันธุ์ประทุม

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของผู้ป่วยจิตเวชต่อกิจกรรมการพยาบาลโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยจิตเวชต่อ กิจกรรมการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่ต้องการและได้รับ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและการได้รับกิจกรรมพยาบาล หาความเที่ยงตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีของ ครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องการและได้รับพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
website read here i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
most women cheat women affair married men cheat

Keywords: ความคิดเห็น, ipd, nurse, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยใน, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 316380000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย