เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมประสงค์ ศิริวงศ์, วลี เจริญสรรพ์, วรรณี พัฒน์แช่ม, บุญทา ณ นคร, เยาวดี ช่อหิรัญกุล, กริณี สังข์ประคอง

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วย และครอบครัวที่บริการพยาบาล ในแผนกี่ผู้ป่วยนอก ในด้านการต้อนรับ การเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย การรักษาพยาบาลและการให้คำแนะนำ ตลอดจนการสำรวจความคิดเห็นของผู้ป่วยและครอบครัว เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการจะได้รับ จากบริการตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน เป็นผู้ป่วย 150 ราย และครอบครัวของผู้ป่วย 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสำรวจความคิดเห็น ของผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการพยาบาล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้อัตราส่วนร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น ระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวที่มีต่อบริการ ในด้านการต้อนรับ การเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล และการให้คำแนะนำผู้ป่วย ไม่มีความแตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับจากพยาบาลอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters click here read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
why married men have affairs click married men cheat with men
horny sex stories read reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความคิดเห็น, amily, opd, psychiatry, service, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยนอก

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 316360000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย