เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทรา ธีระสมบูรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเวช ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive random sampling) จำนวน 317 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรู้ภาวะสุขภาพและแบบวัดคุณภาพชีวิต ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ทดสอบ ความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค - สแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตดี โดยมีความพึงพอใจในชีวิตเฉพาะเรื่องมากส่วนความพึงพอใจในวงกว้างของชีวิต และความรู้สึกต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพดีทุกด้าน ได้แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป ความจำกัดในการทำกิจกรรม และสภาพจิตอารมณ์ 3. การรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. สมรรถภาพด้านสังคมและสมรรถภาพด้านการดำรงชีพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยอื่น พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต 5. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพและ สมรรถภาพด้านการดำรงชีพ เป็นตัวทำนายคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยทำนายคุณภาพ ชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทำนายคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 33.32
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands go why men cheat
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: psychiatry, คุณภาพชีวิต, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 31635000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย