เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: สมประสงค์ ศิริวงศ์, จิตรา สุภัทรากุล, จลี เจริญสรรพ์, กำธร พริ้งศุลกะ, วีระ ชูรุจิพร, วิรัช เศวตศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เน้นการศึกษาเฉพาะปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ด้านอาการ การดูแล ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยจิตเวชทุกคนมีจำนวนทั้งสิ้น 61 ราย เก็บข้อมูลได้ 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.46 ส่วนที่เหลือเก็บข้อมูลไม่ได้ 29 รายคิดเป็นร้อยละ 47.54 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่ง 10 คน การคมนาคมไม่สะดวก 4 คน ย้ายภูมิลำเนา 13 คน พลเมืองดีนำส่ง (ไม่มีญาติ) 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสำรวจโดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและตรวจสอบความเที่ยงของแบบสำรวจโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบแอลฟา ได้ค่าความเที่ยงตรงแบบสำรวจ = 0.81 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง กรณีที่ญาติไม่สามารถอ่านหนังสือได้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้มาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอัตราส่วน ร้อยละ ผลการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปพบว่า ญาติผู้ป่วยจิตเวชร้อยละ 62.50 เป็นเพศชายและร้อยละ 7.50 เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่มีช่วยอายุ 26.35 ปี นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีระดับการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ลงมา สถานภาพในครอบครัว คือเป็นหัวหน้าครอบครัว ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยคือเป็นพี่หรือน้อง อาชีพเกษตรกรรม ระดับฐานะทางเศรษฐกิจ มีรายได้ 2000 - 3000 บาทต่อเดือน จำนวนครั้งที่นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 3 ครั้ง ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 71.38 สำหรับปัจจัยที่ทำให้ญาติทอดทิ้งผู้ป่วยพบว่าปัจจัยด้านอาการและการดูแล และด้านสังคมญาติส่วนใหญ่ประเมินว่ามีปัญหาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.96 และ 34.47 ตามลำดับ และพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจทำให้ญาติมีปัญหามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.00
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here read here what is infidelity
cheaters click here read
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
married men affairs go reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: IPD, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 316350000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย