เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตชาวเกาะสมุย

 

ผู้วิจัย/Authors: กำธร พริ้งศุลกะ, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, อุบล ธนะภาส, วรารัตน์ ว่องอภิวัฒน์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตชาวเกาะสมุย

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ (1) ศึกษาตัวบ่งชี้ (Indication) ของชุมชนเกาะสมุย (2) ศึกษาผลปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของชาวเกาะสมุย (3) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสุขภาพจิต วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยแบบ Survey Research เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวมาก กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเกาะสมุยอย่างน้อย 5 ปี เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 209 ราย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง 1 ชุด (2) แบบวัดความวิตกกังวล 2 ชุด ผลการวิจัย พบว่า สุขภาพจิตชาวเกาะสมุยไม่มีความแตกต่างกันในกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวน้อยกับกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวมาก สุขภาพจิตของชาวเกาะสมุยอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 160.09 และ 160.27 และพบว่าสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในครอบครัว สุขภาพกาย ความพึงพอใจในอาชีพ และความพึงพอใจในสังคม นอกจากนี้พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อตัวชี้วัด และสุขภาพจิต ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การมีที่ดินถือครอง ระดับการศึกษาอายุ และจำนวนปีที่อาศัยในหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมสุขภาพจิตควรเริ่มต้นที่ครอบครัว และพัฒนาระดับความเป็นอยู่ของคนในสังคมควบคู่ไปด้วย
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
married looking to cheat link how can people cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites

Keywords: สุขภาพจิต, community, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 316340000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย