เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิคเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: สินีนาฏ จิตต์ภักดี

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิคเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดีของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มหลายขั้นตอน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จากโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 3 เขต คือ สายเหนือ สายกลาง และสายใต้ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานโดยการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กรายด้านอย่างละเอียดตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลราชานุกูล และใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (การทดสอบและฝึกทักษะ) จำนวน 5 เล่ม พร้อมอุปกรณ์ประกอบการประเมินพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS /PC+ เพื่อหาจำนวนและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 188 คน หญิง 196 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุแรกเกิด – 1 ปี มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากมารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ของครอบครัวต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน และมารดาเป็นผู้เลี้ยงดู จากผลการประเมินพัฒนาการพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 140 คน (36.5%) โดยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ด้านมีจำนวน 85 คน (60.7%) ไม่ผ่าน 2 ด้าน จำนวน 37 คน (26.4%) และมีจำนวน 7 คน (5.0%) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน ในจำนวนนี้มีเด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเคลื่อนไหวมากที่สุด จำนวน 57 คน (14.8%) รองลงมามีจำนวนใกล้เคียงกันคือ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก/สติปัญญา และการใช้ภาษามีจำนวน 46 คน (12.0%) และ 44 คน (11.5%) ส่วนด้านที่เหลืออีก 2 ด้าน คือ การช่วยเหลือตนเอง/สังคม และการเข้าใจภาษา มีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใกล้เคียงกัน คือ 39 คน (10.2%) และ 38 คน (9.9%)
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
meet to cheat go why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
why married men have affairs click married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: พัฒนาการ, child, child psychiatry, community, development, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 315410000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย