เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: ประเทือง อานันธิโก

ชื่อเรื่อง/Title: ความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือน ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

สตรีวัยหมดประจำเดือนนับเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ เนื่องจากมีสัดส่วนอยู่ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และระยะเวลาที่จะดำเนินชีวิตต่อไปมีอีกถึงประมาณ 1 ใน 3 ของอายุขัยโดยเฉลี่ยทั้งหมด สตรีวัยหมดประจำเดือนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในมิติทางชีวภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อย่างเข้าสู่วัยนี้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความชุกของปัญหาสุขภาพจิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเอาแต่สตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว และยินดีเข้าร่วมในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยการตอบแบบสำรวจปัญหาสุขภาพจิตด้วยตนเองและตอบแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตสำหรับคนไทย (Thai GHQ-30) และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพจิตในสตรีวัยหมดประจำเดือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ทั้งแบบตัวแปรเดี่ยวและตัวแปรเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตในสตรีกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 40.7 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์แบบตัวแปรเชิงเดี่ยวพบว่าปัจจัยด้านสังคมประชากรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มศึกษา ได้แก่ อายุ (p=0.00006) สถานภาพสมรส (p=0.00011) จำนวนครั้งที่แต่งงาน (p=0.00004) ระยะเวลาที่แต่งงานครั้งสุดท้าย (p=0.00061) ระดับการศึกษา (p=0.00010) อาชีพ (p<0.0001) จำนวนปีที่พักอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน (p=0.00003) รายได้เฉลี่ยของกลุ่มศึกษา / เดือน (p<0.0001) ความเพียงพอของรายได้ (p<0.0001)
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my boyfriend and told him marcandela.com my boyfriend cheated on me should i forgive him
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
cheats read infidelity in marriage
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ความชุก, GHQ, menopause, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, สตรี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 315410000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย