เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม, กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิตชุมชนชัยนาท, กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์สุขวิทยาจิต

ชื่อเรื่อง/Title: ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารวิจัยเรื่อง ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พ.ศ.2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และศึกษาตัวแปรที่อธิบายลักษณะของตัวประกอบ ตัวอย่างในการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 891 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวัดระดับความสำคัญสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบภาพพจน์ (image factoring method) หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอล (orthogonol) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax) ผลการวิจัยพบว่า ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชมี 5 ตัว ประกอบ โดยที่ตัวประกอบเหล่านี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 65.74 คือ 1) การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการช่วยเหลือทางจิตใจ เป็นตัวประกอบสมรรถนะที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด คือ ร้อยละ 54.17 2) การบันทึกทางการพยาบาลและการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด เป็นตัวประกอบสมรรถนะที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 3.74 3) การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางกายด้วยวิธีพิเศษ เป็นตัวประกอบสมรรถนะที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 2.54 4) การสร้างความไว้วางใจ เป็นตัวประกอบสมรรถนะที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.57 5) การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา เป็นตัวประกอบสมรรถนะที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.15
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill read when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat

Keywords: nurse, psychiatric nursing, การพยาบาลจิตเวช, พยาบาลจิตเวช, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 314410000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย