เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา จรัสสิงห์, บัณฑิต ศรีไพศาล, เนตรชนก บัวเล็ก, อริสสา ฤทธิกาญจน์, นันทนา รัตนากร, วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว, สมใจ ฉัตรไทย

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความเครียดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษา “ความเครียดของประชาชนจังหวัดนนทบุรีในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ” เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี, ศึกษาสภาพปัญหา, กลไกการปรับตัว และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ครัวเรือนละ 1 คน ที่สุ่มเลือกได้ด้วยวิธี Multistage sampling technique จำนวน 1,000 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและแบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำหรับประชาชนไทย ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่นแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่ไม่เครียด สำหรับผู้ที่เครียดส่วนมากเครียดมากกว่าระดับปกติเล็กน้อย ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน เป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเครียด อันดับรองลงมาได้แก่ ปัญหาครอบครัวและเรื่องงาน การจัดการกับปัญหาที่ประชาชนเลือกใช้มากที่สุด คือ เผชิญกับปัญหานั้น รองลงมา ได้แก่ การปล่อยวางและหลีกหนี วิธีการที่ประชาชนเลือกใช้เพื่อทำให้ผ่อนคลายสบายใจขึ้น 3 อันดับแรก คือ การพูดระบายกับผู้อื่น, การเรียนรู้หาวิธีการแก้ปัญหา และการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลไกการคลายเครียดที่ดี ประชาชนที่มีระดับการศึกษา, รายได้ และสถานภาพทางการเงินที่ต่างกัน มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
click here read here what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
abortion personal stories site suction abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
percent of women that cheat click how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ความเครียด, ความเครียด, , เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข

Code: 314410000005

ISSN/ISBN: 974-291-670-5

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย