เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายและสุขภาพจิตของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: ธงชัย ทวิชาชาติ, บัณฑิต ศรไพศาล, อัจฉรา จรัสสิงห์, พนมศรี เสาร์สาร, เนตรชนก บัวเล็ก

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายและสุขภาพจิตของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานสาธารณสุขเพื่อการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิตซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานว่าบุคลากรกลุ่มต่างๆ ของกระทรวงฯ มีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างไร มีปัจจัยด้านใดบ้างที่สัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและสุขภาพจิตหรือไม่ เพียงใด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 742 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จากจำนวนบุคลากรที่สังกัดและปฏิบัติงานอยู่ ณ ที่ตั้งกระทรวงฯ จำนวนทั้งสิ้น 7,953 คน โดยตารางสุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99% นำมาคำนวณหาสัดส่วนของบุคลากรจากกรมต่าง ๆ โดยแยกเป็น กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน พฤติกรรมการออกกำลังกายปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายและการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการออกกำลังกาย และสุขภาพจิต ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ปรากฏผลดังนี้ 1. พฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าไม่ออกกำลังกายเลยถึง 430 คน (58.0%) ออกเพียง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ มีจำนวน 180 คน (24.3%) ออก 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ มีจำนวน 65 คน (8.8%) และออกมากกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ มีจำนวน 67 คน (9.0%) ในกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายส่วนใหญ่ คือ 287 คน (66.7%) อ้างว่าไม่มีเวลาและในกลุ่มที่ออกกำลังกายพบว่าส่วนใหญ่ใช้เวลาในการออกกำลังกายครั้งละมากกว่า 30 นาที 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกำลังกาย 2.1 ปัจจัยนำด้านความรู้ในเรื่องการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2.2 ปัจจัยนำด้านความเชื่อในเรื่องการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น กลุ่มตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่อยู่ในระดับต่ำ 2.3 ปัจจัยนำด้านทัศนคติและค่านิยมของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่อยู่ในระดับต่ำ 2.4 ปัจจัยเสริม ค่าเฉลี่ยความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง 2.5 ปัจจัยสนับสนุนค่าเฉลี่ยความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง 3. การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายและสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง จากทุกสังกัดอยู่ในระดับปานกลาง 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเสริม ปัจจัยสนับสนุน และพฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่ามีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยนำด้านทัศนคติและค่านิยมและปัจจัยนำโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ
unfaithful spouse unfaithful husband
cheaters click here read
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why do husband cheat link when married men cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: พฤติกรรม, exercise, psychiatry, การออกกำลังกาย, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บุคลากร, ออกกำลังกาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 314400000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย