เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ยุพดี ศิริวรรณ ม.ล.

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิต ด้วยการสัมภาษณ์อาสาสมัคร 649 คนทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติด้วย t-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 1. อาสาสมัครมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตเฉลี่ยปานกลาง อาสาสมัครที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และการสูบบุหรี่ต่างกัน จะมีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.01 2. อาสาสมัครมีทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพจิต อาสาสมัครที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การสูบบุหรี่ การดื่มสุราและการอบรมสุขภาพจิตต่างกันจะมีทัศนคติต่อสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 3. อาสาสมัครปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการให้บริการสุขภาพจิตระดับปานกลาง อาสาสมัครที่มีการอบรมสุขภาพจิต การปฏิบัติศาสนกิจ และความพอใจสภาพความเป็นอยู่ต่างกันจะมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.001
husbands who cheat website why wifes cheat
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
my wife cheated now what read women who cheat with married men
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, อสม, อาสาสมัครสาธารณสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 314390000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย