เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษากลไกการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมต้นเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ผู้วิจัย/Authors: ประเวช ดันติพิวัฒนกุล, อำไพ ทองเงิน, สุรีย์ โกลากุล, ราวรรณ ซีพัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษากลไกการเผชิญปัญหาของนักเรียนมัธยมต้นเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาค่าคะแนนความเครียดของนักเรียนมัธยมต้น 2. ศึกษากลไกการเผชิญปัญหาและผลของกลไกการเผชิญปัญหาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของค่าคะแนนความเครียดกับกลไกการเผชิญปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง 4. ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับค่าคะแนนความเครียด และกลไกการเผชิญปัญหา วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนมัธยมต้นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ Health Opinion Survery (HOS) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ HOS จากนักเรียน 350 คน พบว่า ตัวแปรลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์กับค่าคะแนนความเครียดคือ เพศ และระดับขั้นคือเพศหญิง มีค่าคะแนนความเครียดเฉลี่ยสูงกว่าเพศชายนักเรียน ม.2 มีค่าคะแนนความเครียดเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน ม.1 ส่วนการศึกษาในระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่าค่าคะแนนความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับผลการใช้กลไกการเผชิญปัญหา เพศหญิง มีการเลือกใช้กลไกการเผชิญปัญหาแตกต่างจากเพศชายในบางด้าน นักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกัน ระดับขั้นต่างกัน สถานภาพสมรสของบิดามารดาต่างกัน มีการเลือกใช้กลไกการเผชิญปัญหาแตกต่างกันในบางด้าน ดังได้แสดงรายละเอียดพร้อมวิจารณ์ในงานวิจัย
wife cheaters website open
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: adolescence, HOS, psychiatry, stress, ความเครียด, กลไกการเผชิญปัญหา, นักเรียน, ภาวะสุขภาพจิต, สุขภาพจิต เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นักเรียน, โรงเรียน, วัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 313340000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย