เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสังคมของผู้ป่วยนอกที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 

ผู้วิจัย/Authors: นพพร นพเจริญกุล , สุรีย์ โกลากุล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสังคมของผู้ป่วยนอกที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและปัญหาสังคมของผู้ป่วย 2. เพื่อปรับปรุงการให้บริการของ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 3. เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยต่อไป วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บข้อมูลจากรายงานของผู้ป่วยนอกใหม่ที่ผ่านนักสังคมสงเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยนอกใหม่ที่มาโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2533 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มผู้ป่วยอายุระหว่าง 6 เดือน - 15 ปี มาโรงพยาบาลด้วยปัญหาการเจ็บป่วย ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาสติปัญญาการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ได้แก่ Mental retard, Headache, Autistic และ Behavior disorder พบว่ามีเด็กอยู่ในครอบครัวเดียวที่พ่อแม่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งคู่ ไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วย ครอบครัวมีรายได้ต่ำ พ่อแม่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาภาคบังคับ และความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ครอบครัวแตกแยก กลุ่มผู้ป่วยอายุระหว่าง 16- 87 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศรีษะ มึนงงเวียนศรีษะ นอนไม่หลับ อารมณ์เครียด หงุดหงิด วิตกกังวล หวาดระแวง ปวดเมื่อยตามตัว ฯลฯ ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่า Tension headache, Anxeity และ Neurosis ภูมิหลังของผู้ป่วยมีสถานภาพสมรสคู่ การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด พบว่ามีปัญหาสังคม ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเจ็บป่วยในครอบครัวและปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว ข้อเสนอแนะ 1. เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะความตึงเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ รัฐน่าจะได้ขยายหน่วยงานทางด้านการให้บริการสุขภาพจิตเข้าไปสู่ชุมชน เช่น การให้สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในชุมชน ฯลฯ 2. รัฐน่าจะมีมาตรการให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดสถานที่เลี้ยงเด็กกลางวัน เพื่อให้แม่ได้ดูแลระหว่างหยุดพัก และให้เด็กได้รับการดูแลที่ดี และได้รับความปลอดภัย
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
looking to cheat click my husband cheated on me
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat link how to spot a cheater
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: opd, psychiatry, service, social, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริการ, ผู้ป่วยนอก, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Code: 313340000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย