เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิตรา ศรีสุโร

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่อง การสร้างชุดการสอนวิดีทัศน์เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิดีทัศน์ การส่งเสริมพัฒนาเด็กดาวน์ซินโดรม อายุแรกเกิด-1 ปี ที่มีผลต่อความรู้และความสามารถของผู้ปกครอง รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ ผู้ปกครองของเด็กดาวน์ซินโดรมที่อายุพัฒนาการระหว่าง แรกเกิด- 1 ปี ซึ่งมารับบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลราชานุกูล พ.ศ. 2539 ที่สมัครใจให้ความร่วมมือ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความรู้และความสามารถในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรม อายุแรกเกิด- 1 ปี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบแบบวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี มีประสิทธิภาพ 80.50/81.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ความรู้เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรมอายุแรกเกิด-1 ปี หลังชมชุดการสอนวิดีทัศน์ของผู้ปกครอง สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กดาวน์ซินโดรม อายุแรกเกิด- 1 ปี ของผู้ปกครองหลังฝึกตามแบบชุดการสอนวิดีทัศน์แล้วอยู่ในระดับดี
why men have affairs website married men who cheat with men
website open i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ปัญญาอ่อน, เด็ก, mental retardation, MR, child, down’s syndrome

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย