เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์

 

ผู้วิจัย/Authors: จำลอง ดิษยวณิช

ชื่อเรื่อง/Title: พุทธศาสนาและจิตเวชศาสตร์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2541, หน้า 266-291.

รายละเอียด / Details:

มีทั้งความคล้ายคลึงกัน และความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพระอภิธรรม ซึ่งเป็นจิตวิทยาแนวพุทธ และจิตเวชศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิเคราะห์ ระบบเกี่ยวกับคำสอนทั้งสองอย่าง มีมโนทัศน์ว่าปรากฏการณ์ทางจิตทั้งหลายรวมทั้งความทุกข์และพฤติกรรมต่างๆ ล้วนแต่มีสาเหตุที่เป็นลักษณะเฉพาะอยู่ก่อนแล้วและมักปฏิบัติการอยู่ในระดับจิตไร้สำนึก อย่างไรก็ตามภวังคจิตหรือจิตไร้สำนึกในพุทธศาสนามีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งกว่าในจิตวิเคราะห์มาก เพราะเป็นที่เก็บสั่งสมของกุศลกรรมและอกุศลกรรม อาสวะและบารมี รวมทั้งตัณหาซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ ตัณหาสามอย่างซึ่งได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา สามารถเปรียบเทียบได้กับมโนทัศน์ของสัญชาตญาณทางเพศ สัญชาตญาณแห่งอัตตา และสัญชาตญาณแห่งความตายในจิตวิเคราะห์ตามลำดับ ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เกี่ยวกับอกุศลมูลในจิตไร้สำนึกซึ่งได้แก่ ความโลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) ความหลง (โมหะ) นั้น มโนทัศน์ของความโลภและความโกรธมีมุมมองที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างกับแรงขับทางเพศ และแรงขับทางก้าวร้าว แต่ฟรอยด์ดูเหมือนจะไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของความหลง (โมหะ) เลย เกี่ยวกับกุศลมูลในจิตไร้สำนึก ซึ่งได้แก่ ความไม่โลภ (อโลภะ) หรือความคิดเผื่อแผ่ ความไม่โกรธ (อโทสะ) หรือความเมตตา และ ความไม่หลง (อโมหะ) หรือปัญญา สามารถเปรียบเทียบได้กับมโนทัศน์ของอภิอัตตาในจิตวิเคราะห์ จุดหมายในจิตเวชศาสตร์คือการช่วยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิตใจให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งการปรับตัวทางสังคมและพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดีขึ้น เป้าประสงค์ในพุทธศาสนาสูงกว่าในจิตเวชศาสตร์มาก ในแง่ที่ว่าได้ให้คำสอนแก่คนปกติที่สามารถนำมาปฏิบัติจนมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงขึ้นเรื่อยๆ จากระดับโลกียะเข้าสู่ระดับโลกุตตระ และบรรลุนิพพานในที่สุด ในจิตวิเคราะห์ยังไม่มีวิธีที่มีประสิทธิผลในการทำลายล้างแรงขับทางสัญชาตญาณและตัณหาของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้ แต่ในพุทธศาสนากิเลสอย่างละเอียดในจิตไร้สำนึกหรืออนุสัยกิเลสสามารถขจัดได้โดยสิ้นเชิงด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มุมมองทางจิตวิทยาของวิปัสสนากรรมฐานประกอบด้วย 1) การกำหนดรู้เฉย ๆ 2) การขจัด-การเก็บกด 3) การขจัด-การวางเงื่อนไข 4) การเรียนรู้ใหม่ และ 5) การพิจารณาซ้ำ ฟรอยด์เชื่อว่าภาวะของสุขภาพจิตสัมบูรณ์เป็นอุดมคติที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่า ความวิตกกังวลซึ่งเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรคประสาทยังคงมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ในทางตรงกันข้าม พุทธศาสนากลับมีแนวคิดว่า สุขภาพจิตสัมบูรณ์เป็นสิ่งที่บรรลุได้ในชีวิตนี้ ถ้าบุคคลใดก็ตามสามารถขจัดกิเลสและอาสวะทั้งหลายภายในจิตได้โดยสิ้นเชิง บุคคลดังกล่าวเรียกว่า “พระอรหันต์” ผู้เป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุดและสามารถทำลายสังโยชน์ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกพันสัตว์ ให้เวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารได้หมดสิ้น
website why people cheat in marriage wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
unfaithful spouse cheat husband
read go married and want to cheat
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone apps android go spyware for android phone
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why do husband cheat link when married men cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women cheat on their husbands go why men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: พุทธศาสนา, ตัณหา กุศลมูล อกุศลมูล วิปัสสนากรรมฐาน แรงขับทางสัญชาตญาณ อภิอัตตา, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยาแนวพุทธ, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, สัญชาตญาณ, จิตไร้สำนึก, มโนทัศน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Code: 0000088

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา