เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างคู่มือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, ชนิสา เวชวิรุฬ์ท, ยุวดี กิติคุณ

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างคู่มือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างคู่มือส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน ,พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบความคิดเป็นของประชาชน เรื่องความต้องการการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน และความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เรื่องความสามารถในการให้บริการฝึกสอนเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน และรูปแบบของคู่มือส่งเสริมพัฒนาการที่ต้องการ ดำเนินการวิจัยโดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม ร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 72 ราย คือ กลุ่มประชาชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และคู่มือการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มและจดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความต้องการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพัฒนาการช้าในชุมชน กลุ่มประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การฝึกสอนเด็กพัฒนาการช้า เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องกระทำตั้งแต่เด็กยังเล็ก สามารถสอนได้ทุกระดับอายุ กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ให้คำแนะนำฝึกสอนเด็กพัฒนาการช้า เพราะมีเวลาในการให้บริการ และอยู่ใกล้ แต่ควรได้รับการฝึกอบรมก่อน เพื่อให้มีความรู้ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ มีความเห็นว่า สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ แต่ต้องมีการอบรมให้ความรู้ มีการติดตามผลการอบรมและนิเทศงาน ตลอดจนต้องการให้บริการมีระบบเป็นขั้นตอน คือ ผู้มารับบริการพบแพทย์ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และพบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามลำดับในเรื่องรูปแบบคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ สรุปว่า ขนาดของคู่มือ ควรเท่ากับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกระทรวงสาธารณสุข หรือใหญ่กว่าได้ไม่เกิน 1 นิ้ว คูณ 1 นิ้ว ขนาดตัวหนังสือควรใหญ่กว่าในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล็กน้อย มีจำนวนข้อแนะนำประมาณ 20-25 ข้อและเน้นวิธีการฝึกสอนในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต ขนาดรูปภาพควรมีขนาดเท่ากับภาพในสมุดสุขภาพแม่และเด็ก เป็นภาพจริงและมีสีสัน มีคำอธิบายประกอบสั้น ๆ และหน้าปกควรมีสีสันเช่นกัน นอกจากนี้ คำแนะนำวิธีการใช้คู่มือ ควรอยู่ในเล่มเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นและการละเล่นพื้นบ้านของเด็กแรกเกิด - 6 ปี พบว่าของเล่นส่วนใหญ่เป็นของที่มีขายตามท้องตลาด ยกเว้น ในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุด้วย จึงจะมีของเล่นที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง การเล่นโดยนำสิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือในท้องถิ่นมาใช้ ไม่ค่อยพบ เด็กมีการเล่นคล้ายคลึงกับเด็กกรุงเทพฯ และคุ้นเคยกับของเล่น
click here cheat on husband what is infidelity
link husband cheated why women cheat on husbands
how to spot a cheater women affair open
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความคิดเห็น, เด็ก, จิตเวชเด็ก, พัฒนาการเด็ก, คู่มือ, child, child psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย