เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษารายกรณีของบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่ได้รับบริการสุขภาพที่บ้าน

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทิมา จินตโกวิท

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษารายกรณีของบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่ได้รับบริการสุขภาพที่บ้าน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณีของบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิด ถึง 5 ปี ที่ได้รับบริการสุขภาพที่บ้าน, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้า ในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของบุคคลปัญญาอ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดบริการให้แก่บุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน วิธีการศึกษา เป็นการศึกษารายกรณี กลุ่มตัวอย่าง คือบุคคลปัญญาอ่อนวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งได้รับบริการสุขภาพที่บ้าน จากหน่วยงานพัฒนาบริการบุคคลปัญญาอ่อนในชุมชน โรงพยาบาลราชานุกูล ในปี พ.ศ. 2538-2540 จำนวน 5 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การสังเกตและบันทึกการสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน ระเบียนประวัติ แบบทดสอบเพื่อคัดกรอง แบบบันทึกวางแผนการช่วยเหลือ แบบประเมินพัฒนาการ และนำมาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษา พัฒนาการของเด็กทั้ง 5 ราย ดีขึ้นในแต่ละด้านไม่เท่ากัน เนื่องจาก 1. ปัจจัยจากตัวเด็ก คือ ในรายที่ 1 และรายที่ 4 เป็นเด็กที่มีความพิการทางกายร่วมด้วย ทำให้พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า เด็กทั้ง 5 ราย มีเศรษฐฐานะอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลาง ซึ่งทั้ง 5 ราย ไม่ได้มารับบริการในสถาบัน เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจ 3. ปัจจัยทางด้านความร่วมมือ พบว่า ผู้ปกครองทั้ง 5 ราย ในระยะแรกมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเด็กปัญญาอ่อน ไม่ให้ความร่วมมือในการฝึก หลังจากให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการฝึกสอน ผลปรากฎว่า ได้รับความร่วมมือในการฝึกสอนเด็กด้วยดีและมีทัศนคติที่ดีขึ้น
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
cheats read infidelity in marriage
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ปัญญาอ่อน, เด็ก, บริการสุขภาพ, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000013

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย