เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิตรา ศรีสุโร, พนิดา รัตนไพโรจน์, ฉันทนา พิกุลทอง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการบุตรปัญญาอ่อนวัย 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลราชานุกูล, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีผลต่อความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริมพัฒนาการของผู้ปกครองของเด็กปัญญาอ่อน อายุ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กปัญญาอ่อนที่กำลังได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับพยาบาลทั้งผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ ปี พ.ศ. 2539-2540 จำนวน 16 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างได้รับคำปรึกษาแบบกลุ่มโดยผู้วิจัย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ติดต่อกัน 5 สัปดาห์ รวม 10 ครั้ง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความรู้และทัศนคติต่อการส่งเสริมพัฒนาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มด้วย T-test dependent ใช้โปรแกรมSPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. หลังการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มผู้ปกครองมีความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อนและการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 2. หลังการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มผู้ปกครองมีทัศนคติต่อการให้การส่งเสริมพัฒนาการต่อเด็กปัญญาอ่อน และต่อบุคลากรสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาอีกวิธีหนึ่งสำหรับบุคลากรวิชาชีพ โดยสามารถส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้เพิ่มขึ้น และเปลี่ยนแปลงทัศนคติแนวความคิดไปในทางที่ดีขึ้น
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click here all wives cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, เด็ก, ให้การปรึกษา, เด็กปัญญาอ่อน, ผู้ปกครอง, พัฒนาการ, child, mental retardation, mental retard, MR, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000012

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย