เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาวันวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวาลา เธียรธนู, ปัญญา เพ็ญสุวรรณ, กัลยา ว่องวาณิช, ชนิสา เวชวิรุฬห์, ศุภรพรรณ, ยุวดี กิติคุณ, รัชตะ รัชตะนาวิน, นิตยา คชภักดี, ราเมศร์ วัชรสินธุ์, ลออ ชัยลือกิจ, มันทนา ประทีปะเสน

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาวันวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การศึกษาวันวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข, พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวันวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญา พฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเชาว์ปัญญา (IQ) และ/หรือพฤติกรรมการปรับตน (Adaptive Behavior) ของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนต่างระดับความรุนแรง และศึกษาว่าการเสริมสารไอโอดีนแก่มารดาขณะตั้งครรภ์/ก่อนตั้งครรภ์ เด็กวัยทารก เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กวัยเรียนที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีน จะมีผลช่วยให้ระดับเชาว์ปัญญาและ/หรือพฤติกรรมการปรับตนดีขึ้นหรือไม่ วิธีการ ศึกษาเด็กในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือ หลังจากโครงการเสริมไอโอดีนเข้าไปดำเนินการแล้ว เป็นเวลา 5-6 ปี กลุ่มตัวอย่าง 436 คน แยกศึกษาตามความรุนแรงของพื้นที่ขาดสารไอโอดีน ก่อนโครงการเสริมสารไอโอดีนดำเนินการ คือ ขาดสารไอโอดีนระดับน้อยในจังหวัดกำแพงเพชรและพิษณุโลก (287 คน) และขาดสารไอโอดีนระดับรุนแรงในจังหวัดแพร่ (149 คน) แต่ละพื้นที่แยกศึกษาตามกลุ่มอายุ คือ แรกเกิด-2.5 ปี และ >2.5-5 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในช่วงที่โครงการเสริมสารไอโอดีนกำลังดำเนินการ จึงได้รับการเสริมสารไอโอดีน ตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา และอายุ 6-12 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดก่อนโครงการเสริมสารไอโอดีนเข้าไปดำเนินการ จึงไม่ได้รับการเสริมสารไอโอดีนขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา แต่ได้รับการเสริมสารไอโอดีนหลังคลอด คือ ในวัยทารก/วัยก่อนเรียน/วัยเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบเชาว์ปัญญา Stanford Binet Form L-M และ WISC แบบวัดพฤติกรรมการปรับตน และแบบทดสอบ VMI ผลการศึกษา เด็กอายุแรกเกิด-2.5 ปี กลุ่มที่ได้รับการเสริมไอโอดีนขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา เนื่องจากมารดาได้รับการเสริมสารไอโอดีนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนน้อยและรุนแรง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปรับตนอยู่ในเกณฑ์ และไม่พบคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ (คะแนน < 70) ส่วนเด็กอายุ >2.5-5 ปี กลุ่มที่ได้รับการเสริมสารไอโอดีนขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา เนื่องจากมารดาบางส่วนได้รับการเสริมสารไอโอดีนระหว่างตั้งครรภ์ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนน้อยและรุนแรง มีคะแนนเฉลี่ยเชาว์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์เดียวกัน แม่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรงจะมีคะแนนเฉลี่ยเชาว์ปัญญาต่ำกว่า (p=.001)เด็กอายุ 6-12 ปี กลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมสารไอโอดีนขณะเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา แต่ได้รับการเสริมสารไอโอดีนหลังคลอด ที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเชาว์ปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และพบคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์คาบเส้นปัญญาอ่อนและต่ำกว่า (IQ < 80) ในเด็กที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรงและน้อยร้อยละ 34 และร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนคะแนน VMI ของเด็กกลุ่มนี้ในทั้งสองพื้นที่ไม่แตกต่างกัน และจากการสำรวจ พบว่า อัตราคอพอกในเด็กวัยเรียนของจังหวัดพิษณุโลกและแพร่ลดลง แต่ยังไม่เข้าสู่เกณฑ์ปกติตามเกณฑ์ของ WHO ค่ามัธยฐานของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะสูงขึ้นสู่เกณฑ์ปกติ ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อัตราคอพอกเพิ่มสูงขึ้น และค่ามัธยฐานปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะยังไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ปริมาณ Free T4 และ TSH ในเซรั่มของทั้งสามพื้นที่ศึกษาอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน และไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นผลของการรณรงค์ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในทั้งสามบริเวณ สรุป วัยวิกฤตที่ได้รับผลกระทบจากการอยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีน คือ ช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งหากทารกขาดสารไอโอดีนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ มารดาจะมีผลกระทบต่อเชาว์ปัญญาของทารก ซึ่งแม้ต่อมาจะได้รับการเสริมสารไอโอดีนหลังคลอด ก็ไม่สามารถทำให้เชาว์ปัญญาดีขึ้นเท่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนรุนแรง และการเสริมสารไอโอดีนแก่มารดาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ มีผลทำให้พฤติกรรมการปรับตนของเด็กในพื้นที่ขาดสารไอโอดีนน้อยและรุนแรง อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวทางแก้ไข การดำเนินโครงการรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ควรเน้นที่หญิงวัยเจริญพันธ์และหญิงมีครรภ์เป็นเป้าหมายสำคัญ และหญิงมีครรภ์ต้องได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์ เพื่อให้พัฒนาการของสมองเด็กในครรภ์เป็นไปอย่างปกติ
husbands who cheat click why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: เด็ก, จิตเวชเด็ก, พฤติกรรม, การปรับตัว, สุขภา่พจิต, สารไอโอดีน, วิกฤติ, ปัญหาสุขภาพจิต, child, child psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข:คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 310420000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย