เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชนิสา เวชวิรุฬห์, ยุวดี กิติคุณ, ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาวะปัญญาอ่อน การตรวจคัดกรองภาวะปัญญาอ่อน และบุคคลที่เหมาะสมจะทำการคัดกรองภาวะปัญญาอ่อน รวมทั้งศึกษารูปแบบของแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชนที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต้องการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการสร้างแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชนต่อไป วิธีการ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชน ตำบลแม่ริมเหนือ อำเภอแม่ริมและตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน ประกอบด้วยประชาชนทั่วไปจำนวน 19 คน ผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 13 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม แบ่งตามประเภทของกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่บันทึกการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ผลเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีภาวะปัญญาอ่อน และสามารถแยกแยะบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อนได้ ถ้าบุคคลนั้นมีภาวะปัญญาอ่อนระดับปานกลางหรือระดับรุนแรงมาก ส่วนบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแยกได้จากบุคคลที่มีสติปัญญาทึบ หรือบุคคลที่มีความล่าช้าในการเรียนเนื่องจากสาเหตุอื่น และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการค้นหาบุคคลที่มีภาวะปัญญาอ่อนตั้งแต่ยังแล็ก เนื่องจากเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม ส่วนการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้ใช้แบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อน โดยประชาชนยอมรับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านควรต้องไดรับการฝึกอบรมก่อนนำไปใช้ และแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนต้องมีความสะดวกและง่ายในการใช้ นั่นคือ จำนวนข้อไม่เกิน 20 ข้อ มีภาพถ่ายประกอบ สามารถตรวจสอบภาวะปัญญาอ่อนโดยการสัมภาษณ์พ่อแม่และการสังเกต สิ่งที่ตรวจควรเป็นการเช็คว่าทำได้หรือไม่ได้ แบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนควรมีคำแนะนำวิธีการใช้ และวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอยู่ในเล่มเดียวกัน สรุป การสร้างแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชนเป็นสิ่งควรกระทำ แต่ต้องมีรูปแบบที่ง่ายและสะดวกสำหรับให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใช้ ข้อเสนอแนะ การสร้างแบบคัดกรองควรสร้างให้สามารถคัดกรองกลุ่มที่มีภาวะปัญญาอ่อนระดับน้อยได้ และควรเป็นการคัดกรองเพื่อบ่งชี้ว่า สงสัยมีภาวะปัญญาอ่อน และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยัน โดยเฉพาะรายที่มีลักษณะและพฤติกรรมใกล้เคียงกับเด็กปกติ
website link wife cheaters
click here read here what is infidelity
husbands who cheat website why wifes cheat
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters go open
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: ความคิดเห็น, ปัญญาอ่อน, ชุมชน, เด็ก, เด็กปัญญาอ่อน, child, MR, mental retardation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000010

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย