เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

ผู้วิจัย/Authors: โรงพยาบาลราชานุกูล, โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์, ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการทางจิตเวชในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดหอผู้ป่วยในสถานการณ์จริง และเปรียบเทียบผลของการจัดหอผู้ป่วยต่อบริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อหาแนวทางพัฒนางานที่เหมาะสมในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลที่มีบริการผู้ป่วยจำนวน 12 คน บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยที่มีบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 948 คน และทีมจิตเวช 95 คน จากการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่คณะวิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยวิธีการสรุปประเด็นเสนอในรูปข้อเท็จจริงจากกลุ่มประชากร วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC* ผลการศึกษาพบว่า 1. ด้านการจัดหอผู้ป่วย สถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต ทั้ง 12 แห่ง มีการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภท 1 แห่ง โดยทั้ง 2 ประเภท มีการจำแนกประเภทผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หอผู้ป่วยแบบแรกรับบำบัด หอผู้ป่วยแบบเร่งรัดบำบัด และหอผู้ป่วยแบบบำบัดระยะยาว 2. การจัดระบบปฏิบัติบริการพยาบาลและการรักษา พบว่า ข้อดีของการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภท คือ สามารถวางแผนการเตรียมหอผู้ป่วย อุปกรณ์ บุคลากร ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทสามารถจัดกิจกรรมได้ง่าย ผู้ป่วยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ญาติพึงพอใจในความปลอดภัยและบุคลากรเกิดความชำนาญเฉพาะทาง ขณะที่การจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภท มีข้อดีในด้านผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการปรับตัวของผู้ป่วย บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยทุกประเภท สามารถติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ลดปริมาณงานที่เกิดจากการย้ายผู้ป่วย ข้อเสียของการจัดหอ ระเบียบต่าง ๆ ผู้ป่วยมีการปรับตัวตลอดเวลากับบุคคล สถานที่ ญาติเกิดความสับสน ขาดความต่อเนื่องในการรักษาพยาบาล ขณะที่ข้อเสียของการจัดหอแบบรวมประเภทคือ การจัดกิจกรรมการพยาบาลเหมาะสมยาก บุคลากรดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง ผู้ป่วยเกิดภาวะติดสถานที่และบุคคล ญาติวิตกกังวลกลัวผู้ป่วยอื่นที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้าย 3. ทีมจิตเวช มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภทว่า มีความเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการบำบัดรักษา สามารถจัดโปรแกรมได้ง่าย พัฒนาความชำนาญมากขึ้น และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภทว่า สะดวกในการดูแลรักษา ทำให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมจากผู้ป่วยด้วยกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างญาติและบุคลากร 4. การบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของบุคลากรทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ พบว่า มีการปฏิบัติบริการทางจิตเวชด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้านปฏิบัติการรักษา และด้านการจัดการทางการพยาบาลไม่แตกต่างกันอย่างเชื่อมั่นได้ การปฏิบัติบริการทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยทั้งสามด้าน จำแนกตามกิจกรรม พบว่า 4.1 ประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภทมีการปฏิบัติบริการสูงกว่าการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภท คือกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการบำบัด การบันทึกอาการเปลี่ยนแปลง การประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างถูกต้อง การประชุมปรึกษาร่วมกันในการวางแผนการพยาบาล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยในการวางแผนช่วยเหลือได้สะดวกและถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4.2 ประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบแยกประเภท มีการปฏิบัติบริการสูงกว่าประเภทการจัดหอผู้ป่วยแบบรวมประเภท คือ สังเกตอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด การดูแลสุขภาพอนามัย การทำกลุ่มสามารถดำเนินได้ตามกระบวนการ สถานที่เป็นสัดส่วนเหมาะสมในการตรวจและรักษาเฉพาะทาง การจัดจำนวนและประเภทบุคลากรแต่ละเวรได้เหมาะสม และมีการเสนอความต้องการเครื่องมือใช้กับผู้บริหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
click here cheat on husband what is infidelity
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: บริการ, บริการทางจิตเวช, การจัดหอผู้ป่วย, กิจกรรมการพยาบาล, พยาบาลจิตเวช, service

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310420000009

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย