เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพ , กรณีศึกษาบุคคลปัญญาอ่อนหญิง งานเย็บถุงผ้า

 

ผู้วิจัย/Authors: อนงค์ คงถาวร

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพ , กรณีศึกษาบุคคลปัญญาอ่อนหญิง งานเย็บถุงผ้า

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

ในการพัฒนาทักษะทางอาชีพให้กับบุคคลปัญญาอ่อน ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญา (IQ) ความสนใจหรือความถนัดของบุคคลปัญญาอ่อน ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ในสถานศึกษาหรือในสังคม ซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้สามารถเกิดได้จากแรงกระตุ้นของบิดามารดา ญาติ พี่น้อง ครูอาจารย์ รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ในสังคมเป็นสำคัญ แต่การตัดสินความสำเร็จในการฝึกทักษะทางอาชีพ มักใช้ปัจจัยภายใน คือเกณฑ์ของระดับสติปัญญาเป็นหลัก โดยมองข้ามปัจจัยภายในอื่น ๆ และมองปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องรองลงมาการจากศึกษากลุ่มตัวอย่างของบุคคลปัญญาอ่อน ที่ได้รับการฝึกทักษะด้านอาชีพแล้ว พบว่า ระดับสติปัญญาไม่ใช่เกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการตัดสินความสำเร็จในการฝึก แต่ยังขึ้นกับปัจจัยภายในอื่น ๆ และปัจจัยภายนอก เช่น ความสนใจ ความถนัด ความเอาใจใส่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมในครอบครัวที่เป็นส่วนกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ และมีความตั้งใจที่จะฝึกทักษะด้านอาชีพจนสำเร็จนอกจากนี้แผนการสอน รวมทั้งวิธีการสอนของครูก็มีส่วนที่จะช่วยผลักดันให้บุคคลปัญญาอ่อนประสบผลสำเร็จได้ เพราะลักษณะอย่างหนึ่งของบุคคลปัญญาอ่อน คือ มีความสนใจเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และต้องใช้เวลานานในการฝึกหัด ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องเข้าใจในข้อจำกัดความสามารถนี้และควรจัดแผนการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น และมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters go open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women cheat on their husbands go why men cheat

Keywords: mental retardation, occupational therapy, MR, ปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, อาชีวบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310400000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย