เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ภูยาธร, จันทิมา จินตโกวิท, ทุลยา ก่อสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์กรและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์กรและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลราชานุกูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพยาบาลทุกระดับ ซึ่งแบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 37 คน พยาบาลระดับต้นคือพยาบาลเทคนิคและเจ้าหน้าที่พยาบาล จำนวน 40 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 - 4 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์กรและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์กร และทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 2. พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลระดับต้นมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลระดับต้นมีทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฎิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลระดับต้นมีความเห็นไม่แตกต่างกันในเรื่องบรรยากาศองค์กร โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าพยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนมากกว่าพยาบาลระดับต้น ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบรรยากาศองค์กรและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้คำถามเปิดพบว่าปัญหาที่สำคัญในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล คือ ขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นการขาดขวัญกำลังใจ และขาดการบริหารที่ยุติธรรม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไว้
husbands who cheat women that cheat with married men why wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
looking to cheat click my husband cheated on me
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: nurse, psychiatric nursing, attitude, mental health, สุขภาพจิต, การพยาบาลจิตเวช, ปฏฺบ้ติการพยาบาล, พยาบาล, ความพึงพอใจ, ทัศนคติ, , องค์กร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310390000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย