เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนา เด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนา เด็กราชานุกูล

 

ผู้วิจัย/Authors: รุจา เล้าสกุล, อลิสา กุณฑลบุตร, นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, จิตราวรรณ ศิริกาญจนวงษ์, อุษา ลิ่มซิ่ว, เวชสวรรค์ ศิริประทุม

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนา เด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนา เด็กราชานุกูล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

ศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ในชุมชน รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก มีที่ต้องอยู่ติดกับชุมชนฮารูณ วัดม่วงแค ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีเด็กจากชุมชนมารับบริการ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาครอบครัวของเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งผลการวิจัยชุมชนได้ผลสรุปดังนี้ 1. ชุมชนตัวอย่างเป็นชุมชนที่พักอาศัยใจกลางเมืองขนาดกลาง มีจำนวน 104 หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด 539 คน สำรวจพบเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีพัฒนาปกติ 76 คน คิดเป็นสัดส่วน 1:7 ของประชากรทั้งชุมชน การถือครองที่ดินของตนเอง นอกนั้นเป็นที่เช่าซึ่งมีหลายเจ้าของคือวัดม่วงแค มัสยิคฮารูณ ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบ้านพักของหน่วยราชการ 2. ครอบครัวที่มีเด็กก่อนวัยเรียนมีอยู่ 51 ครอบครัว คิดเป็นสัดส่วน 1:2 ของครอบครัวทั้งชุมชน ผู้ปกครองเด็กส่วนมากยังอยู่ร่วมครอบครัวมีรายได้พอใช้ การศึกษาปานกลางระดับมัธยมถึงอุดมศึกษาการตั้งหลักแหล่งมีทั้งผู้อาศัยดั้งเดิมในชุมชน และผู้ที่หมุนเวียนมาพักอาศัย 3. ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กในระดับดี ร้อยละ 80.4 ในขณะที่เกือบครึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 47.04 ขาดความรู้เรื่องภาวะปัญญาอ่อน และสาเหตุที่เด็กพัฒนาการช้า 4. กลุ่มตัวอย่างของชุมชนส่วนมากไม่เคยรู้จัก หรือมีความสัมพันธ์กับศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูลมีเพียง ร้อยละ 37.26 เท่านั้น ที่รู้จักสถานที่ และบริการ และเมื่อผู้วิจัยชี้แจงงานให้ทราบ ผู้ปกครองเด็กร้อยละ 64.68 มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์ฯ ร้อยละ 80.4 ยินดีให้บุตรหลานของตนได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าของศูนย์ 5. ผลการวิจัยเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน โดยให้ความรู้ผ่านหอกระจายข่าวของชุมชน การเรียนร่วมระหว่างเด็กของศูนย์ฯ และชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดม่วงแค การจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กทั่วไปในวันสำคัญ
why men have affairs website married men who cheat with men
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: child, child psychiatry, community, development, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310370000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย