เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: ชวาลา เธียรธนู

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะ กับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะคนปัญญาอ่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อน ที่ได้ฝึกอบรมในโรงพยาบาลราชานุกูล กับบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่เคยฝึกอบรมในโรงพยาบาลราชานุกูลและเพื่อประเมินทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลปัญญาอ่อนที่ฝึกอบรมอยู่ในโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน และเป็นบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่เคยฝึกอบรมอยู่ในโรงพยาบาลราชานุกูล จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน โดยมีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีระดับเชาวน์ปัญญาระหว่าง 50-70 ไม่มีความพิการอย่างอื่นร่วมด้วย ไม่มีปัญหาพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิหลังของบิดามารดา และของบุคคลปัญญาอ่อนทั้ง 2 กลุ่ม และแบบประเมินเกี่ยวกับ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันทักษะชุมชน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ทักษะการรับรู้ ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ โดยให้เลือกคำตอบ 3 ระดับคือ ทำได้เอง, ทำได้โดยต้องช่วย, ทำไม่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ ทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะแตกต่างกับบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่เคยฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่เคยฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะ ดีกว่าบุคคลปัญญาอ่อนที่ฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะ คือ อยู่ในเกณฑ์ทำได้เอง ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายด้านของทักษะทางสังคมทั้ง 7 ด้าน พบว่า ทักษะชุมชนและทักษะการสื่อความหมายของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยทักษะชุมชนและทักษะการสื่อความหมายของบุคคลปัญญาอ่อนที่ไม่ได้ฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะ ดีกว่าบุคคลปัญญาอ่อนที่ฝึกอบรมอยู่ในสถาบันเฉพาะและอยู่ในเกณฑ์ทำได้เอง ส่วนทักษะอีก 5 ด้านที่เหลือ คือ ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ทักษะการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น ทักษะการรับรู้ ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ละกลุ่มทำทักษะแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์ ทำได้เอง ยกเว้น ทักษะด้านวิชาการ ทั้ง 2 กลุ่ม ทำได้อยู่ในเกณฑ์ต้องช่วยเหลือ
website read here how often do women cheat on their husbands
why men have affairs redirect redirect
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat site when a husband cheats
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat

Keywords: community, mental retardation, MR, social, ชุมชน, ปัญญาอ่อน, ภาวะปัญญาอ่อน, โรคปัญญาอ่อน, สังคม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310370000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย