เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเมินผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยา สูตะบุตร, รุจา เล้าสกุล, ชนิสา เวชวิรุฬห์

ชื่อเรื่อง/Title: ประเมินผลการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลราชานุกูลได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมพัฒนาการและการใช้คู่มือ” เป็นระยะเวลา 5 วัน รวม 5 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 - 2535 จึงได้ทำการวิจัยโดยส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใช้คู่มือ จากผู้ผ่านการอบรม จำนวน 117 คนซึ่งได้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 72.65 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ผ่านการอบรม ได้นำคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ไปใช้ร้อยละ 82.35 ไม่ได้นำไปใช้ร้อยละ 17.65 และพบว่าผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานส่งเสริมพัฒนาการ จะนำคู่มือไปใช้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำงานส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผู้ผ่านการอบรมนำคู่มือไปใช้ประโยชน์ดังนี้ - ทางด้านบริการ ร้อยละ 92.86 ได้แก่ ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการ และให้คำแนะนำปรึกษา - ทางด้านวิชาการ ร้อยละ 67.14 ได้แก่ สอน/ฝึกอบรม เผยแพร่ นิเทศงาน และวิจัย 3. วิธีการนำคู่มือไปใช้ - นำไปใช้ได้ทั้งหมด ร้อยละ 51.42 - นำไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 58.57 - นำไปใช้บางส่วน ร้อยละ 8.75 4. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือ มีดังนี้ - อุปกรณ์ในการทดสอบและฝึกเด็กมีไม่เพียงพอ ร้อยละ 50 - บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ยังขาดประสบการณ์และความชำนาญงาน ร้อยละ 37.14 - เด็กที่มารับบริการมีปัญหาซ้ำซ้อน ไม่ได้รับบริการต่อเนื่อง ร้อยละ 37.14 5. ข้อเสนอแนะของผู้ผ่านการอบรม มีดังนี้ - ควรปรับปรุงหนังสือให้เหมาะสมต่อการใช้ เช่นใช้ภาษาที่ง่าย ชัดเจนเพิ่มการฝึกเฉพาะด้าน - ควรปรับปรุงการฝึกอบรมการใช้คู่มือ โดยมีหลักสูตรต่อเนื่องในการเพิ่มเติมภาคปฏิบัติ สนับสนุนผู้ชำนาญงานไปให้การนิเทศงานแก่ผู้ผ่านการอบรม
My wife cheated on me click all wives cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women cheat husband go women who cheat on their husbands
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: child, child psychiatry, development, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, พัฒนาการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 310360000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย