เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานวิชาการกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ

 

ผู้วิจัย/Authors: อนงค์ หิรัญรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานวิชาการกรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของผลงานวิชาการที่พยาบาลจิตเวชได้จัดทำการประเมินเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น เนื้อหาของการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ผลงานทางวิชาการกรณีศึกษาผู้ป่วยที่พยาบาลจิตเวชจัดทำขึ้นและขอประเมินเลื่อนระดับ 6 และระดับ 7 อย่างละ 100 เรื่อง ซึ่งผลงานนี้ได้ผ่านการประเมินแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 20 ท่าน นำผลการประเมินและความเห็นมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัย เนื้อหาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ SPSS/PC* ผลการศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผลงานทางวิชาการกรณีศึกษาของพยาบาลจิตเวชหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ระดับ 6 และระดับ 7 จำนวนอย่างละ 100 ราย ที่ผ่านการประเมินแล้ว พบว่า 3 อันดับแรกของผลงานเป็นกรณีศึกษาอาการผู้ป่วยก้าวร้าว , ผู้ป่วยซึมเศร้า , ผู้ป่วยทำร้ายตนเอง และแยกตนเอง ตามลำดับ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.5 ใช้เวลาศึกษา ผู้ป่วย 1 เดือน ผลการประเมินคุณภาพของการศึกษา พบว่า ผลงานมีคุณภาพในด้านประวัติเกี่ยวกับผู้ป่วย ความชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนการพยาบาล การอภิปายประเด็นปัญหาความสอดคล้องและการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน และพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยแตกต่างกันในแง่ของการนำเสนอผลงานทางวิชาการและคุณภาพของผลงานในพยาบาลวิชาชีพแต่ละระดับ การศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าผลงานเป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยในลักษณะกลุ่มอาการเดียวกันเป็นจำนวนมาก และผลงานที่จัดทำขึ้นไม่ได้เกิดจากปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือต้องการจะทำไปก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผลงานมุ่งมั่นจัดทำเพื่อเลื่อนระดับมากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้ ทำให้ขาดความเชื่อมโยงจากแนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์เชิงคุณภาพ ผลการอภิปรายผลขาดการวิเคราะห์ที่มีหลักการ และองค์ความรู้อย่างเป็นเห็นเป็นผล และเชื่อถือได้ ผลงานนำเสนอมุ่งเฉพาะงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและจำกัดความคิดอยู่ในกรอบของมาตรฐานการพยาบาลโดยยึดมั่นที่จะทำให้ถูกต้องและครบถ้วน ทำให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษานี้ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิต้องการให้คุณภาพของผลงานเด่นในแต่ละระดับ โดยมุ่งประเด็นดังตัวอย่างเช่น ผลงานของพยาบาลระดับ 6 มีประเด็นที่แสดงให้เห็นว่า ผลงานมีศักยภาพด้านความรู้ และการนำไปใช้ได้ ส่วนระดับ 7 สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านสาเหตุ พฤติกรรม การปฏิบัติการพยาบาล และกระบวนการพยาบาล เป็นต้น ผลงานทางวิชาการควรปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะการปฏิบัติงานโดยมีอิสระในการคิดกิจกรรมให้พัฒนางาน พัฒนาตนเอง ถือผู้ป่วยเป็นศูนกลางของการให้บริการ ควรให้มีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นด้านบริหาร วิชาการ และบริการทางการพยาบาล ทั้งนี้นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว จะต้องคำนึงถึงทุกข์สุขเพื่อแก้ปัญหาของญาติ และความสำคัญของชุมชนด้วย
website link wife cheaters
cheater marriage affairs go
unfaithful spouse unfaithful husband
website open i dreamed my husband cheated on me
website read here how often do women cheat on their husbands
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ผลงานวิชาการ, ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, คุณภาพ, case study, nurse, psychiatric nursing, psychiatry, กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, คุณภาพผลงานวิชาการ, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Code: 309390000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย