เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการ , กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านจังหวัดชัยนาท

 

ผู้วิจัย/Authors: นิวัติ เอี่ยมเที่ยง, ภัทรา ถิรลาภ, อริสสา ฤทธิกาญจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการ , กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านจังหวัดชัยนาท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการ โดยวิธีกรณีศึกษาทางมนุษยวิทยาและการสังเกต กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หมอพื้นบ้านและผู้รับบริการกับหมอพื้นบ้าน จำนวนกลุ่มละ 48 ราย การสุ่มตัวอย่างหมอพื้นบ้านใช้การสุ่มแบบเจาะจง คือ เจาะจงหมอพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจังหวัดชัยนาทและไม่เคยถูกทำการศึกษาอื่นใดมาก่อน โดยแบ่งเป็นหมอไสยศาสตร์ จำนวน 26 ราย , หมอน้ำมันมนตร์ จำนวน 10 ราย , หมอสมุนไพร จำนวน 10 ราย และหมอนวดไทย จำนวน 2 ราย ส่วนผู้รับบริการใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ สุ่มผู้รับบริการที่รับบริการกับหมอพื้นบ้านอยู่ในขณะนั้นหรือเคยรับบริการในอัตราส่วน 1:1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ที่ทางคณะผู้ศึกษาสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน , ฐานนิยม , T - test และไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า 1. ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของหมอพื้นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการหลังรับบริการ ได้แก่ เพศ , อายุ , สถานภาพสมรส , การบวชเรียน / บวชพราหมณ์ , สภาพการอ่านออก เขียนได้ , พื้นเพดั้งเดิมและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในบ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ภูมิหลังการเป็นหมอพื้นบ้านถึงปัจจุบัน ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการหลังรับบริการ ได้แก่ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ , แหล่งความรู้ที่ศึกษา , การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม , การปฏิบัติตัวพิเศษ , วิธีการรักษาตนเอง และผู้รับบริการเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการหลังรับบริการ ได้แก่ การวินิจฉัยอาการหรือโรคโดยการนั่งทางใน , การรักษาอาการหรือโรคโดยสมุนไพรตำหรับ และค่าใช้จ่ายในการรักษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริการ ที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนภาวะสุขภาพจิตของผู้รับบริการหลังรับบริการ ได้แก่ อายุ , ระยะทางจากบ้านผู้รับบริการถึงบ้านหมอพื้นบ้าน และระยะทางจากบ้านผู้รับบริการถึงสถานบริการสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites online why do wifes cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: culture, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ศูนย์สุขภาพจิต 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 308400000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย