เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในกรุงเทพมหานคร, การศึกษาทางระบาดวิทยา

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจพร ปัญญายง, อลิสา วัชรสินธุ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในกรุงเทพมหานคร, การศึกษาทางระบาดวิทยา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อหาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเป็นพื้นฐานสำคัญในการรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อวางแผนการให้บริการรักษาและแนวทางการป้องกัน คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจปัญหาทางจิตเวชเด็กและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาและการแก้ไขปัญหา โดยการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,698 คน จาก 104 โรงเรียน โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนทั้งหมด 3 สังกัด (สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชนและสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) จำนวน 898 โรงเรียน ดำเนินการวิจัยแบบ 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก Thai Youth Checklist (TYC) ชุดสำหรับผู้ปกครองและครู กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,698 คน และขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสัมภาษณ์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA)) สำหรับตรวจประเมินเด็กจำนวน 127 คน ที่สุ่มตัวอย่างจากขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของปัญหาทางจิตเวชร้อยละ 37.58 โดยพบโรควิตกกังวลทั่วไปและโรคกลัวเฉพาะเจาะจงร้อยละ 10.77 และ 9.73 โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลจากการพลัดพราก ร้อยละ 7.11 และ 5.01 โรคความประพฤติผิดปกติและโรคสมาธิสั้น ร้อยละ 5.05 และ 5.09 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมและปัญหาทางอารมณ์โดยทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความขัดแย้งในครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ่มีบุตรมากกว่า 4 คน การที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตในช่วง 6 เดือนก่อนการทำวิจัย การที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อ-แม่ พ่อแม่เป็นโรคจิต-ประสาท ติดสุรา หรือสารเสพติด และเด็กที่มีประวัติสอบตก แหล่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักและขอคำปรึกษาเมื่อเด็กเกิดปัญหา ได้แก่ เพื่อนร้อยละ 30.8 ญาติร้อยละ 27.4 พระร้อยละ 9.3 และกุมารแพทย์ร้อยละ 21.4 พ่อแม่ผู้ปกครองที่รู้จักและขอคำปรึกษาจากจิตแพทย์ร้อยละ 9.3 และมีเพียงร้อยละ 3.4 ที่รู้จักและขอคำปรึกษาจากแพทย์ทั่วไป ผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความชุก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาของเด็กในกรุงเทพมหานคร ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางการวิจัยเพิ่มเติมได้
husbands who cheat click why wifes cheat
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
my husband cheated femchoice.org dating for married people
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
most women cheat cheat husband married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: child, child psychiatry, epidemiology, family, psychiatry, TYC, ครอบครัว, จิตเวช, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, เด็ก, นักเรียน, ระบาดวิทยา, โรงเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ศูนย์สุขวิทยาจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 306390000005

ISSN/ISBN: 974-291-086-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย