เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะเครียด กลไกจัดการความเครียด และความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพัฒน์ ศรีแกล้ว และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะเครียด กลไกจัดการความเครียด และความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ภาวะเครียด กลไกจัดการความเครียด และความคิดอยากฆ่าตัวตายของคนไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

ศึกษาผลกระทบด้านจิตใจของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การเลือกใช้กลไกการจัดการกับความเครียดและผลจากการใช้กลไกเหล่านั้น ซึ่งพบว่าคนไทยมีภาวะเครียด และความคิดฆ่าตัวตายสูงชัดเจน และผลการวัดกลไกจัดการกับความเครียดตามแบบของจาโลวิค (Jalowice Coping scale) พบว่ากลไกแบบใช้การมองในแง่บวก แบบพึ่งตนเอง และแบบเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นวิธีการทีใช้กันมากและได้ผลดี ขณะที่กลไกแบบอื่น ๆ ไม่มีผลเท่าที่คาดหวัง
click here catch a cheater what is infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
horny sex stories read reading sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: ภาวะเครียด, เครียด, ความเครียด, ฆ่าตัวตาย, suicide, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305410000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย