เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สภาวะและที่มาของความเครียดของครูที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติวรรณ เทียมแก้ว, พิมพ์มาศ ตาปัญญา, วนิดา พุ่มไพศาลชัย

ชื่อเรื่อง/Title: สภาวะและที่มาของความเครียดของครูที่ปฏิบัติงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาความเครียด, สาเหตุที่ทำให้เครียด และพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเกิดความเครียดของข้าราชการครูในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป ส่วนที่สำรวจพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อรู้สึกเครียดซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่วนที่สามเป็นแบบวัดความเครียดสวนปรุงชุด 60 ตัวชี้วัด กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 950 คน เป็นชาย 309 คน (32.59%) เป็นหญิง 641 คน (67.41%) อายุตั้งแต่ 19-60 ปี (เฉลี่ย 39.4 + 12.9 ปี), 78.6% มีสถานภาพสมรสแล้ว, 82.4% มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี, รายได้เฉลี่ย 26,219 + 24,583 บาท ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู 77.4% มีวิถีชีวิตที่ไวต่อการเกิดความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก, และ 20.1% มีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับสูงถึงรุนแรง ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ก่ออันตรายต่อร่างกาย โดยมีสาเหตุความเครียด 3 อันดับแรกมาจาก 1. เรื่องครอบครัว (คือเกิดจากมีความลำบากที่จะทำให้ได้อย่างที่ครอบครัวต้องการ, ครอบครัวขัดแย้งในเรื่องเงินหรืองานในบ้าน และชีวิตคู่มีปัญหาตามลำดับ) 2. เรื่องการเงินและเศรษฐกิจ (เกิดจากรายจ่ายเพิ่มขึ้น, เงินไม่พอใช้จ่าย, ไม่มีเงินพอสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ) 3. จากสภาพแวดล้อม (เกิดจากความรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับสารพิษและมลภาวะ, ปัญหาการจราจรการเดินทาง และไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจ) ในส่วนอาการของความเครียดที่แสดงออกของข้าราชการครู 21.1% มีอาการในระดับเครียดสูงถึงรุนแรง ที่พบมาก 3 อันดับแรกคือ อาการเครียดที่แสดงออกทางระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบต่อมไร้ท่อ และทางอารมณ์ จากการศึกษาความสัมพันธ์ว่า ระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอายุ, อายุราชการ และรายได้ของครอบครัว (P<0.05) ทั้งยังสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ อีก ได้แก่ สถานภาพสมรส คนที่หย่าร้าง, คนที่เป็นหม้ายจะมีโอกาสเครียดในระดับสูงได้มาก คนที่อาศัยอยู่แยกกันกับคู่สมรส หรือครอบครัว จะมีความเครียดในระดับสูงได้มากกว่าคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับครอบครัว ข้าราชการครูในสังกัดของกรมสามัญศึกษาจะมีความเครียดในระดับที่สูงและรุนแรงมากกว่าครูในสังกัดการประถมศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีความเครียดในระดับสูง ๆ มีโอกาสที่จะคิดฆ่าตัวตาย หรือคิดฆ่าผู้อื่นได้สูงตามไปด้วย (P<0.05) จากการสำรวจความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือฆ่าผู้อื่น พบว่าในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมาข้าราชการครู 7.5% มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย และ 11.2 % คิดที่จะฆ่าผู้อื่น ในกลุ่มที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 52.1% จะมีความคิดที่จะฆ่าผู้อื่นด้วย ในส่วนของการสำรวจบริการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จัดไว้บริการนั้น ข้าราชการครู 46.5% ไม่ทราบว่ามีบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ และ 58.6% ไม่ทราบว่ามีบริการคลินิกคลายเครียด สำหรับพฤติกรรมที่กลุ่มข้าราชการครูเลือกใช้มากที่สุดเมื่อเกิดความเครียดเป็นพฤติกรรมแบบบรรเทาความเครียดมากกว่าจะเป็นแบบแก้ที่ปัญหา กิจกรรมที่ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนหรือจัดให้มีขึ้น 3 อันดับแรก คือ จัดให้มีสถานที่หรือห้องสำหรับพักผ่อนยามว่างไว้ในที่ทำงาน,สนับสนุนการออกกำลังกาย ทั้งอุปกรณ์และสถานที่, จัดให้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผลการวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างมาก หากนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง, ส่งเสริมให้ข้าราชการครูในจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้และเข้าใจถึงความเครียด สามารถสำรวจและประเมินความเครียดของตนเองได้ สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้เอื้อต่อสุขภาพ มีความทนทานต่อความเครียดและสามารถจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง หน่วยงานของรัฐควรจะจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนต่อการครองชีพและการทำงานให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจ และช่วยยกระดับสุขภาพจิตข้าราชการครูให้ดีขึ้น
website women that cheat with married men wife cheaters
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
dating for married women who love to cheat meet to cheat

Keywords: ความเครียด, community, psychiatry, stress, ข้าราชการ, ครู, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305410000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย