เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในเขตการสาธารณสุขที่ 8,9,10 ต่อการให้บริการสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: สมหมาย เลาหะจินดา, กรองจิตต์วงศ์สุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในเขตการสาธารณสุขที่ 8,9,10 ต่อการให้บริการสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการของแพทย์ และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ต่อการบริการสุขภาพจิต ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลในเขต 8,9,10 ในช่วงที่ทำการเก็บข้อมูล จำนวน 840 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multistage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างคือ แพทย์จำนวน 200 คน พยาบาลวิชาชีพ 320 คน คำถามปลายปิดให้เลือกตอบ และคำถามชนิดมาตราช่วง (Likert Scale) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ทั้งหมดร้อยละ 83.93 ประกอบด้วยแพทย์ 152 คน (ร้อยละ 76.00) พยาบาลวิชาชีพ 283 คน (ร้อยละ 88.44) และพยาบาลเทคนิค 270 คน (ร้อยละ 84.38) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC โดยใช้สถิติ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One Way Analysis Of Variance) การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) และการทดสอบเปรียบเทียบค่า t (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 มีดังนี้ 1.1 หมวดคนหรือบุคลากร โรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางด้านบุคลากรจำนวนน้อย เมื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 1.2 หมวดงบประมาณ โรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางด้านงบประมาณจำนวนน้อย เมื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อย 1.3 หมวดวัสดุอุปกรณ์ โรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางด้านวัสดุ อุปกรณ์จำนวนน้อย เมื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 1.4 หมวดการจัดการ โรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางการจัดการจำนวนน้อย เมื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับน้อย 1.5 หมวดเทคโนโลยี โรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีจำนวนน้อย เมื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสรุปว่าเป็นปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2. แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 มีความต้องการปัจจัยในการดำเนินงาน สุขภาพจิตทั้งหมวดบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก 3. แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในเขต 8,9,10 ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่องานสุขภาพจิต และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริการสุขภาพจิต 4. ความแตกต่างของตำแหน่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชุมชน ในเขต 8,9,10 5. ความแตกต่างของการนิเทศงานสุขภาพจิต ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลในเขต 8,9,10 6. ความแตกต่างของการได้รับการศึกษา/อบรมเพิ่มเติมด้านสุขภาพจิต จิตเวชเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนในเขต 8,9,10 7. การมีหรือไม่มีแผนงานสุขภาพจิตเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสุขภาพจิตของโรงพยาบาลชุมชนในเขตเมือง 8,9,10 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสุขภาพจิต ควรจะได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาล ได้รับการศึกษา/อบรมเพิ่มเติม ด้านสุขภาพจิตจิตเวชตลอดจนการนิเทศงาน การถ่ายทอดและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here cheat on husband what is infidelity
website open i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: community, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305390000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย