เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2537 (ครั้งที่ 6)

 

ผู้วิจัย/Authors: ธนู ชาติธนานนท์และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2537 (ครั้งที่ 6)

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

เป็นการศึกษาผลวิเคราะห์ผลการจัดงานนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2537 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของสุขภาพจิต ตลอดจนทราบแนวทางการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง และเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ทำงานด้านสุขภาพจิตฝ่ายรัฐ องค์กร เอกชนและชุมชน ผลการประเมินพบว่า ร้อยละ 73.7 ของผู้ชมเป็นหญิง ร้อยละ 84.4 ของผู้ชมมีอายุไม่เกิน 30 ปี ร้อยละ 33.7 ของผู้ชมเป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 99.4 ของผู้ชมรู้สึก “ ดี “ ต่อการจัดนิทรรศการ และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัด 10 หน่วย
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
cheaters wife affair read
website open i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
most women cheat cheat husband married men cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ, การสิ่งเสริมสุขภาพจิต, mental health promotion, promotion mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305370000017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย