เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: ขนาน หัสศิริ, ธนู ชาติธนานนท์, สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, ประไพรัตน์ ทิพยมณฑล, ถาวร รามโยธิน, สมหมาย เลาหะจินดา, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, อัมพร หะยาจันทา, ณัจฐาพร เครือฝัน, ลัดดา ต้นกันทะ

ชื่อเรื่อง/Title: ขวัญและกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับขวัญ และกำลังใจ โดยส่วนรวมจำแนกตำแหน่ง และแยกปัจจัย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกำลังใจของบุคลากรกับตัวแปรดังนี้ เพศ อายุ ตำแหน่ง อายุราชการ (3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตำแหน่ง เพศ ต่อขวัญ และกำลังใจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา จำนวน 146 คน และกลุ่มตัวอย่างซึ่งสุ่มแบบชั้น ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค เจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน จำนวน 792 คน รวมทั้งสิ้น 938 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดขวัญและกำลังใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีคอนบราด ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9352 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) บุคลากรในหน่วยงานสถาบันสุขภาพจิต มีระดับขวัญ และกำลังใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีนักจิตวิทยามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัยของขวัญและกำลังใจมีค่าคะแนนสูงสุด คือ สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนปัจจัยที่มีค่าคะแนนต่ำสุดคือสวัสดิการในหน่วยงาน (2) เพศ อายุ ตำแหน่ง อายุราชการ เงินเดือน มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจ (3) เพศต่างกันทำให้ขวัญและกำลังใจแตกต่างกัน ส่วนตำแหน่งที่ต่างกัน ไม่ได้ทำให้ขวัญและกำลังใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ขวัญและกำลังใจ จะไม่ผันแปรไปตาม ตำแหน่ง อายุราชการ เพศ และตัวแปรเหล่า นี้สามารถอธิบายถึงคะแนนของขวัญและกำลังใจได้ร้อยละ .015 ของการผันแปรทั้งหมด (R2 = .015)
cheaters click here read
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat site when married men cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
women cheat husband go women who cheat on their husbands

Keywords: psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, บริหาร

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305370000015

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย