เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เครื่องชี้วัดทัศนคติของบุคคลในชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: อัมพร หะยาจันทา, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, ณัจฐาพร เครือฝัน, ฟองอุไร ภูมิศิริรักษ์

ชื่อเรื่อง/Title: เครื่องชี้วัดทัศนคติของบุคคลในชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง หาค่าอำนาจจำแนก และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องชี้วัดทัศนคติ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งคณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยข้อคำถามที่ใช้วัดทัศนคติ จำนวน 25 ข้อ ซึ่งลักษณะของข้อความเป็นการแสดงออกในทางบวกและในทางลบในจำนวน เท่ากัน แล้วนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช แล้วนำเครื่องมือนี้ไปให้กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลสวนปรุง พิจารณาทดสอบจำนวน 100 คน ได้เครื่องชี้วัดทัศนคติที่มีอำนาจจำแนกสูง มีค่าความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 24 ข้อแล้วนำไปทดสอบกับบุคคลในชุมชนอำเภอสันป่าตอง จำนวน 246 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นสูงมาก = 0.8250 มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
website link wife cheaters
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories

Keywords: ชุมชน, เครื่องชี้วัด, ทัศนคติ, ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวชชุึมชน, community

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305370000014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย