เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสุขภาพจิตแรงงานก่อสร้าง

 

ผู้วิจัย/Authors: มนตรี นามมงคล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, ลัดดาวัลย์ พิบูลย์ศรี, สุนทรี สุริยา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบของการย้ายถิ่นต่อสุขภาพจิตแรงงานก่อสร้าง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของแรงงานก่อสร้าง เมื่อแยกตามเพศ อายุ รายได้ ระยะเวลาการทำงาน ถิ่นที่อยู่เดิม การประกันสังคม (2) เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของแรงงานก่อสร้างโดยรวม และศึกษาการปรับตัว 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน และด้านการปรับตัวต่อพฤติกรรมเมื่อมีความคับข้องใจ (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตของแรงงานก่อสร้าง กับการย้ายถิ่นฐาน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนงานก่อสร้างผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี โดยจำแนกเป็นเพศชาย 178 คน เพศหญิง 178 คน รวม 356 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามที่ใช้วัด สุขภาพจิตของแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ได้ทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีครอนบาช ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9098 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า (1) แรงงานก่อสร้างเพศชาย 214 คน เพศหญิง 149 คน ช่วงอายุเฉลี่ย 26-45 ปี มีมากที่สุด รายได้เฉลี่ยเพศชาย 124.82 บาทต่อวัน เพศหญิง 80.20 บาทต่อวัน ถิ่นที่อยู่เดิมส่วนใหญ่ย้ายมาจากต่างจังหวัดและการประกันสังคมนั้นส่วนใหญ่ไม่มี (2) สุขภาพจิตของแรงงานก่อสร้างโดยรวม การปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านความต้องการขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีมาก แต่การปรับตัวด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง และที่อยู่ระดับที่มากที่สุดคือการปรับตัวต่อพฤติกรรมเมื่อมีความคับข้องใจ (3) เพศ อายุ รายได้ การประกันสังคม จำนวนการมีบุตร เคยอยู่ที่อื่นมาก่อน ระยะเวลาการทำงาน สมาชิกในครอบครัวของแรงงานก่อสร้างที่ย้ายถิ่น มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 และผลของการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่า สุขภาพจิตของแรงงานก่อสร้างเพศชายและเพศหญิงกับการย้ายถิ่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .10 โดยมีผลการวิเคราะห์ถดถอยชี้ให้เห็นว่าสุขภาพจิตแรงงานก่อสร้างจะอธิบายการผันแปรไปตามรายได้ ได้ดีที่สุด
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
cheaters link all women cheat

Keywords: community, psychiatry, stress, ความเครียด, เครียด, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, แรงงาน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 305370000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย