เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช สำหรับบุคลากรพยาบาล

 

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา ชัยวิมล

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช สำหรับบุคลากรพยาบาล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการให้การบริการที่งานจิตเวชฉุกเฉินของบุคลากรพยาบาล และพัฒนาคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตความเครียด พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช โดยการศึกษาทะเบียนประวัติผู้มารับบริการย้อนหลัง 6 เดือน (1 เมษายน-30 กันยายน 2540) สังเกตการปฏิบัติงานและสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรพยาบาล นำข้อมูลที่ได้มากำหนดเนื้อหาคู่มือฯ ที่ใช้ได้ง่ายและเหมาะสมกับบุคลากรพยาบาล แล้วนำไปทดลองให้กับผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ที่มารับบริการที่งานจิตเวชฉุกเฉิน ในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาจำนวน 217 คน พร้อมกับเก็บข้อมูลญาติ/ผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 213 คน ด้วยแบบสอบถามจำนวน 56 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป แบบวัดภาวะสุขภาพจิต (GHQ-12) แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง พฤติกรรมการเผชิญปัญหาหลังจากนั้นประชุมผู้วิจัยภาคสนามเพื่อสรุปเนื้อหาคู่มือฯ ผลการศึกษาข้อมูลจากทะเบียนประวัติพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลศรีธัญญา คิดเป็นร้อยละ 56.1 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.1 อายุระหว่าง 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.8 ไม่ได้ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 44.3 ผู้ป่วยมารับบริการในช่วงเวรเช้า (8.00-16.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 62.8 เวรบ่าย (16.00-24.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 24.9 เวรดึก (24.00-8.00 น.) คิดเป็นร้อยละ 5.7 การวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มจิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภทและความหลงผิดคิดเป็นร้อยละ 65.4 แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 52.5 ลักษณะทางประชากรของญาติ/ผู้ดูแลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 64.8 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.9 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.6 อาการสำคัญที่ต้องพาผู้ป่วยมาพบแพทย์คือนอนไม่หลับ อาละวาด ทำลายข้าวของ ทรัพย์สินทำร้ายผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 39.8 ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ 1-5 วัน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ญาติ/ผู้ดูแล (มีปัญหาสุขภาพจิต) คิดเป็นร้อยละ 69.0 มีความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 43.2 มีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีความเครียดสูงกว่าปกติอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 14.1 ญาติ/ผู้ดูแลมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เมื่อมีเรื่องทุกข์ใจ ไม่สบายใจ คิดเป็นร้อยละ 23.5 หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเอง คิดเป็นร้อยละ 6.1 ผลจากการใช้คู่มือฯ ทำให้พยาบาลมีมุมมองกว้างขึ้น พูดคุยกับญาติ/ผู้ป่วยได้ดีขึ้น การให้คำแนะนำกับญาติมีเนื้อหาสาระขึ้น การประเมินผู้ป่วยทำได้ชัดเจนทำให้แพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยได้เร็ว
cheater marriage affairs go
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: nurse, emergency psychiatric nursing, crisis, การพยาบาลจิตเวช, จิตเวช, คู่มือการพยาบาล, ภาวะฉุกเฉิน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 303410000014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย