เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สำราญ นุ่มบุญนำ, เพ็ญพรรณ พรหมนารถ, รุ่งทิวา เกิดแสง, สมบูรณ์ พู่มนตรี, บุศรินทร์ บุญเมือง

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา ในด้านบริการที่ได้รับจากพยาบาลด้านกิจกรรมพยาบาล และด้านบริการอื่นๆ วิธีการวิจัย Suvey Research กลุ่มตัวอย่าง คือ ญาติของผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 200 คน เครื่องมือ ที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับจากพยาบาลทุกข้อ อยู่ในเกณฑ์ดี 2. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อกิจกรรมพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนการได้รับกิจกรรมการรักษาอื่น นอกจากการรักษาด้วยยา การให้คำแนะของพยาบาลและผู้ป่วยมีโอกาสถูกผู้ป่วยด้วยกันทำอันตรายได้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 3. คะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อบริการอื่นๆ ทุกข้อ อยู่ในเกณฑ์ดี ข้อเสนอแนะ - กิจกรรมพยาบาลควรเน้นการให้สุขศึกษาเพิ่มขึ้น โดยอาจพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการให้สุขศึกษา - ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยบางอย่างทางด้านสังคม ประชากรที่คาดว่ามีผลต่อความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการพยาบาล
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
My wife cheated on me click all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: ความคิดเห็น, IPD, nurse, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน, พยาบาล, สุขภาพจิตศึกษา, สุขศึกษา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 303350000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย