เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การใช้ MOUTHGUARD CLEAR TRAY กับผู้ป่วยจิตเวชที่ทำการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวลักษณ์ ชาญกลราวี, ส่งศรี จัยสิน, มยุรี กลับวงษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ MOUTHGUARD CLEAR TRAY กับผู้ป่วยจิตเวชที่ทำการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ เขต 7 , พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ คือ 1. ศึกษาผลการใช้ Mouthguard Clear Tray กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลแทรกซ้อนระหว่างการใช้ Mouthguard Clear Tray และไม้กดลิ้น (แบบเดิมที่ใช้กันอยู่) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้ two-group pretest-posttest design กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญา 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มควบคุม 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือการใช้ Mouthguard Clear Tray ในกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมใช้ไม้กดลิ้นพันด้วยสำลีและผ้าก๊อส และใช้แบบประเมินดูผลแทรกซ้อน ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนำ Mouthguard Clear Tray ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าในกลุ่มตัวอย่าง โดยทำการทดสอบก่อนและหลังการใช้ Mouthguard Cliar Tray และกลุ่มที่ใช้ไม้กดลิ้นพันด้วยสำลีและผ้าก๊อส ด้วยการตรวจสุขภาพของช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์แล้ว ผู้ป่วยที่ใช้ Mouthguard Clear Tray พบผลแทรกซ้อนน้อยกว่าผู้ป่วยที่ใช้ไม้กดลิ้นพันด้วยสำลีและผ้าก๊อส
website why people cheat in marriage wife cheaters
unfaithful spouse unfaithful husband
cheaters click here read
website open i dreamed my husband cheated on me
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women cheat on their husbands go why men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
percent of women that cheat link how to spot a cheater
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: dental, ECT, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ทันตกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 303350000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย