เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความพร้อมในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: นฤมล นาคเรียง, เสาวภา เสรานพกุล, อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์, สิริวิภา ธรรมศิริ, ดาว รัตนผกา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความพร้อมในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพร้อมในการทำกลุ่มกิจกรรมบำบัดของพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญาใน 3 ด้าน คือ 1. ทักษะในการทำกลุ่ม 2. แรงจูงใจในการทำกลุ่ม 3. สถานที่ในการทำกลุ่ม วิธีการวิจัย Survey Research กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคทั้งชายและหญิง ซึ่งได้ทำการกิจกรรมบำบัด จำนวน 135 ราย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลมีแรงจูงใจจากภายในในการทำกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลางแรงจูงใจภายในทางบวกคือ มีความคิดว่าการทำกลุ่มเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย มีความรับผิดชอบต่อการทำกลุ่ม, พยาบาลมีทักษะในการทำกลุ่มอยู่ในระดับปานกลาง และมีทักษะในการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการทำกลุ่ม ส่วนสถานที่ใช้ในการทำกลุ่มมีความพร้อมในเรื่องสามารถดัดแปลงสถานที่มาใช้ในการทำกลุ่มได้ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดนโยบายส่งเสริมการทำกลุ่มให้เป็นเอกภาพทั่วทั้งโรงพยาบาล
website open i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
wife cheaters website open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
women cheat husband go women who cheat on their husbands
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: group, group psychotherapy, IPD, mental health, nurse, psychiatry, กลุ่ม, กลุ่มจิตบำบัด, จิตบำบัดกลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ผู้ป่วยใน, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 303350000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย