เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, วันเพ็ญ เชาว์เชิง

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา , พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

ผลงานชิ้นนี้ได้มาจากการพัฒนางานบริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โดยทำเป็นโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” สำหรับญาติผู้ป่วยโรคทางจิตที่กำลังรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา และนำผลโครงการพัฒนางานชิ้นนี้มาประเมินค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการให้คำแนะนำด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยและญาติ และนำไปใส่ในแผนปฏิบัติงานของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จากการประชุมประเมินผล 6 เดือน ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2541 ภายใต้โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพจิต (Mental health Service System reform) ซึ่งเป็นโครงการระดับกรมสุขภาพจิต โดยใช้หลักการการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมของและทีมผู้ให้บริการ (Participatory action research) ดำเนินโครงการในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จัดทำกลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.30-11.30 น. จำนวนประชากรทั้งหมด 100 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ทีมดำเนินการสร้างขึ้นเองมี 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของญาติผู้ป่วย ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วย และความพึงพอใจของญาติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนทัศนคติและความพึงพอใจของญาติพร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทัศนคติและความพึงพอใจ โดยใช้ t-test และ Anova ผลการดำเนินงานโครงการพบว่า ลักษณะทางประชากรของญาติผู้ป่วยไม่มีผลต่อทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ส่วนระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยต่ำกว่า 5 ปี พบว่าเวลาที่ดูแลน้อย มีทัศนคติที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แต่ในกลุ่ม 5 ปีขึ้นไป เมื่อนำมาเปรียบเทียบไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน ผลการศึกษาทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มพบว่า ค่าคะแนนทัศนคติดีขึ้นและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความพึงพอใจของญาติต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม พบว่าญาติมีความพึงพอใจกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 91.46
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
cheaters click here read
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
percent of women that cheat click how to spot a cheater
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ผู้ป่วยใน, โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, psychiatry, friend help group

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302410000020

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย