เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 5

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, สาวิตรี พฤกษเมธานันท์, ขนิษฐา ใหม่คามิ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 5

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 5 , พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ประเมินความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม ปัญหาและอุปสรรคในการพยาบาลทางจิตสังคม ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขต 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (ในปีการศึกษา 2538 และ 2539) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เขต 5 จำนวน 55 คน โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคม แบบเลือกตอบโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Content validity) และทดสอบความเชื่อถือได้ (Riliability) โดยใฃ้แบบ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ได้ค่าความเชื่อถือได้ในด้านความรู้เท่ากับ 0.74 และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งทางไปรษณีย์ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา ทั้งหมดร้อยละ 90.90 แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลทางจิตสังคมและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลทางจิตสังคมที่ได้จากประเมินตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้วิธี t-test และ One-Way Anova ผลการวิจัยพบว่าความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคมของพยาบาลวิชาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานพบว่า ความรู้การพยาบาลทางจิตสังคมไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 28.0 และทักษะการพยาบาลทางจิตสังคมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 84.0 ตามลำดับ คะแนนเฉลี่ยความรู้การพยาบาลทางจิตสังคมมากกว่าแนนเฉลี่ยความรู้ที่พยาบาลทางจิตสังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คะแนนเฉลี่ยทักษะการพยาบาลทางจิตสังคมน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการพยาบาลทางจิตสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
why men have affairs website married men who cheat with men
free abortion pill open when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
wife cheaters go open
why men have affairs redirect redirect
spy phone apps android go spyware for android phone
meet to cheat femchoice.org why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman open infidelity signs
married looking to cheat link how can people cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ทักษะการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, จิตสังคม, พยาบาล, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302410000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย