เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: สรวุฒิ สังข์รัศมี

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา , พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

การสำรวจความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหาและแบบทดสอบความเครียด HOS (Health Opinion Survey) ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 55 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด ใช้โปรแกรม Epi Info version 6 วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ มีความเครียดอยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 85.5 มีบางส่วนที่มีความเครียดสูงแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 12.7 สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้แก่ ปัจจัยสุขภาพ (p = 0.038) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (p = 0.043) ความสงบสุขในครอบครัว (p = 0.339) การศึกษา (p = 0.043) เวลาให้กับครอบครัว (p = 0.023) สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านจราจร การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มีดังนี้ 1. ควรมีการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ออกกำลังกายโดยกำหนดให้เป็นนโยบายตั้งแต่ระดับสูงลงมา 2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับน่าจะต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อลดความเครียดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 3. ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา น่าจะหาวิธีส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในครอบครัว เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีความสงบสุข 4. ในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง น่าจะมีการนำบุคลากรอื่นมาเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 5. ควรปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่ประชากรตั้งแต่ในวัยเยาว์ 6. กรมตำรวจน่าจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบสัญลักษณ์จราจรและควบคุมจราจรให้ทั่วถึง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร 7. ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ๆ น่าจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี สำหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 1. ควรจะมีการศึกษาความเครียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกสถานีตำรวจแต่ละจังหวัดเพื่อเปรียบเทียบความเครียดตามลักษณะพื้นที่และปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ จะทำให้สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะแวดล้อมที่ชัดเจนขึ้น 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยโรคทางกายให้เข้มแข็งโดยการตรวจสุขภาพในช่วงที่ศึกษาความเครียด อาจมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสารพิษจากมลภาวะ แต่ไม่เคยตรวจมาก่อน จะยิ่งทำให้สรุปถึงปัจจัยโรคทางกายมีผลต่อความเครียดได้ชัดเจนขึ้น
My wife cheated on me click here all wives cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: เครียด, ความเครียด, เจ้าหน้าที่ำตำรวจ, จราจร, stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302410000017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย