เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร

ชื่อเรื่อง/Title: สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่อง สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา, พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เปรียบเทียบสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ตนเอง จำแนกตามอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งปฏิบัติงาน การอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและการประเมินตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธืระหว่างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแรกเป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับหอผู้ป่วยและระดับประจำการทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จำนวน 41 คน 2. กลุ่มที่สอง เป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับผู้ตรวจการพยาบาลและระดับหอผู้ป่วยทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการทดสอบค่าความเที่ยงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s coeffciene) ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่เป็นตัวอย่างประชากร ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 มีตำแหน่งปฏิบัติงานในระดับประจำการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 และเคยได้รับการอบรมพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 36.6 2. ลักษณะสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น 3. ลักษณะความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเองโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถในการปฏิบัติตามการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดนรวมและด้านความสามารถด้านบริหารการพยาบาลและความสามารถด้านบริการพยาบาล อยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถในด้านวิชาการการพยาบาลพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 23-30 ปี , 31-40 ปี และ 41-45 ปี มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพโดยรวมและด้านความมั่นใจและความไว้วางใจ ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการให้ความสนับสนุนกันและกันด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และด้านความเป็นอิสระจากการควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการสื่อสารระบบเปิด พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 23-30 ปี , 31-40 ปี และ 41-45 ปี มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีสัมพันธภาพทางวิชาชีพโดยรวมและด้านการให้ความสนับสนุนกันและกัน ด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และด้านการติดต่อสื่อสารระบบเปิด แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้พบว่า ด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านความมั่นใจและความไว้วางใจ ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและด้านความเป็นอิสระจากการควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 8. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีตำแหน่งปฏิบัติงานระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยและระดับประจำการมีสัมพันธภาพวิชาชีพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 9. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่มีตำแหน่งปฏิบัติงานระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยและระดับประจำการมีสัมพันธภาพวิชาชีพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 10. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีสัมพันธภาพวิชาชีพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 11. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 12. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยรวมและด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความเป็นอิสระจากการควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการติดต่อสื่อสารระบบเปิดของพยาบาลวิชาชีพไม่แตกต่างกัน 13. ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยรวมและด้านบริหารการพยาบาล ด้านบริการการพยาบาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านวิชาการการพยาบาล พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 14. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 15. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ตามการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
website link wife cheaters
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheaters link all women cheat

Keywords: สัมพันธภาพ, พยาบาล, สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ, การปฏิบัติการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302400000022

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย