เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร

ชื่อเรื่อง/Title: สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา เปรียบเทียบสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพและความสามารถในการปฎิบัติงาน ตามการรับรู้ตนเอง จำแนกตาม อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งปฏิบัติงาน การอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และการประเมินตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับความสามารถในการปฏิบัติ ตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างประชากร ที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มแรก เป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย และระดับประจำการทุกคนที่ปฏิบัติงาน ใน ร.พ. จิตเวชนครราชสีมา จำนวน 41 คน 2.กลุ่มที่สอง เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับผู้ตรวจการพยาบาล และระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยทุกคน ที่ปฏิบัติงาน ใน ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการทดสอบค่าความเที่ยงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s coefficience) ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ. จิตเวชนครราชสีมาที่เป็นตัวอย่างประชากร ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 มีตำแหน่งปฏิบัติงานในระดับประจำการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 และเคยได้รับการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 36.6 2. ลักษณะสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ ของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเอง และการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น 3. ลักษณะความสามารถในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาตามการรับรู้ตนเอง โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถในการปฏิบัติงานตามการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวม และด้านความสามารถด้านบริหารการพยาบาล และความสามารถด้านบริการการพยาบาล อยู่ในระดับสูง ส่วนความสามารถในด้านวิชาการพยาบาลพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 4. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 23-30 ปี , 31-40 ปี และ 41-45 ปี มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพโดยรวมและด้านความมั่นใจและความไว้วางใจ ด้านการให้ความช่วยเหลือกันและกัน ด้านการให้ความสนับสนุนกันและกัน ด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านความเป็นอิสระจากการควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการติดต่อสื่อสารระบบเปิด พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ. จิตเวชนครราชสีมาที่มีอายุอยู่ระหว่าง 23-30 ปี, 31-40 ปี และ 41-45 ปี มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี , 6-10 ปี , 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพโดยรวม และด้านการให้ความสนับสนุนกันและกัน ด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ และด้านการติดต่อสื่อสารระบบเปิด แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้พบว่าด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านความมั่นใจและความไว้วางใจ ด้านการให้ความช่วยเหลือกันและกัน และด้านความเป็นอิสระจากการควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 7. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ. จิตเวชนครราชสีมาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี , 6-10 ปี, 11-15 ปี และ 16 ปีขึ้นไป ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 8. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ที่มีตำแหน่งปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยและระดับประจำการ มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพโดยรวม และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 9. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ. จิตเวชนครราชสีมา ที่มีตำแหน่งปฏิบัติงานในระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยและระดับประจำการ มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 10. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ. จิตเวชนครราชสีมา ที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ โดยรวม และรายด้านทุกด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 11. พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ที่ได้รับและไม่ได้รับการอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 12. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเองและการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวม และด้านการให้ ความช่วยเหลือกันและกัน ด้านการให้ความสนับสนุนกันและกัน ด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการทำงานกลุ่มที่มุ่งความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกัน ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านความเป็นอิสระจากการควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความเป็นมิตรและความรื่นรมย์ ด้านการติดต่อสื่อสารระบบเปิด ของพยาบาลวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน 13. ความสามารถในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ตามการรับรู้ตนเอง และตามการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวมและด้านบริหารการพยาบาล ด้านบริการพยาบาล มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านวิชาการการพยาบาล พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 14. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามการรับรู้ตนเองของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา โดยรวม และรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 15. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพ ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา ตามการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา โดยรวม และรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
husbands who cheat click why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
women looking to cheat link when a husband cheats
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
women cheat husband go women who cheat on their husbands

Keywords: สัมพันธภาพ, nurse, psychiatric nursing การพยาบาลจิตเวช, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302390000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย