เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจทัศนคติต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: กัลยาณี ภูมิแสน, อรุณี หินกำปัง, ชมจันทร์ ชัยสนิท

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจทัศนคติต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้ เป็นการสำรวจทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โดยศึกษาในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย ชั้น ม.4 - ม.6 จาก 7 โรงเรียน รวม 396 คน ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จำนวน 38 ข้อ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการสำรวจ พบว่า นักเรียนมัธยมปลายส่วนใหญ่ มีทัศนคติต่อโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางดี โดยพบตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติแตกต่างกันในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ที่ระดับ 0.05 คือระดับการศึกษา ระหว่าง ม.4 กับ ม.6 โดย ม.6 มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่า ม.4 แผนการเรียนระหว่างวิทย์ - คณิต กับศิลป์ - ภาษาโดยแผนการเรียนวิทย์ - คณิต มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่าศิลป์ - ภาษานักเรียนที่เคยเข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยเข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่านักเรียนที่ไม่เคยเข้าไปในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่านักเรียนที่ไม่มีญาติ หรือเพื่อน ไปรับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ทั้งนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับตัวแปรใด ๆ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
click here read here what is infidelity
My wife cheated on me click here all wives cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
meet to cheat femchoice.org why women cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
reasons women cheat go how to cheat on wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: community, psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302390000003

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย