เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบ เอ็ม.เอ็ม.พี.ไอ.

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา หะรินเดช, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี, สมบัติ ไชยฤกษ์, ภัทรา เสงี่ยมในเมือง

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา โดยใช้แบบทดสอบ เอ็ม.เอ็ม.พี.ไอ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง,พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อทราบลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา (2) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลให้เหมาะสมกับวิชาชีพยิ่งขึ้น (3) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบรรทัดฐานของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในวิชาชีพพยาบาลต่อไป วิธีการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและแบบทดสอบ MMPI วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ X, S.D.,PEARSON CORRELATION MATRIX และ T-TEST กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 34 ของวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถาม (2) แบบทดสอบบุคลิกภาพ MMPI ผลการวิจัย พบว่า (1) นักศึกษาพยาบาลชาย มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นคนมีพลังในตัวเองปรับตัวได้เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เป็นคนสนุกสนาน ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ชอบสังคม กระตือรือร้น แม้จะมีความกังวลอยู่บ้าง มักสมยอมไม่ก้าวร้าว มีความสนใจแบบเพศชาย (2) นักศึกษาพยาบาลหญิง มีบุคลิกภาพที่มีความวิตกกังวลอยู่บ้าง แต่สามารถจัดการได้ไม่มีพฤติกรรมต่อต้านหรือก้าวร้าว อยู่ในระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบ ชอบสังคมสนใจแบบเพศหญิง (3) นักศึกษาพยาบาลชายและหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และ .05 ในมาตรความสนใจ ในเพศชายหญิง ไฮโปเมเนียและมาตรไซแคสเธเนียจิตเภท มาตรเอฟตามลำดับ (4) ปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพว่าภูมิลำเนาต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05 ในมาตรพารานอยด์ ไม่พบมีความแตกต่างในปัจจัยอื่น ข้อเสนอแนะ (1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนและหลังเข้าเรียน เพื่อทราบว่ากระบวนการเรียนการสอนมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพียงใด จะได้วางแผนพัฒนา (2) ควรมีการหาบรรทัดฐานบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาบุคลิกภาพเป็นรายบุคคล ในกรณีที่ต้องการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษา
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student

Keywords: บุคลิกภาพ, community, MMPI, nurse, personality, psychiatry, psychology, screening test, test, จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, บุคลิกภาพ, แบบคัดกรอง, แบบทดสอบ, แบบประเมิน, แบบวัด, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302360000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย