เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตามทัศนะของผู้มารับบริการ

 

ผู้วิจัย/Authors: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, ประไพศรี บูรณางกูร, ศิริรัตน์ ทำสะดวก, กังสดาล อู่วิเชียร, ขนิษฐา ใหม่คามิ, นพรัตน์ ช่างกล

ชื่อเรื่อง/Title: บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาตามทัศนะของผู้มารับบริการ

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย,พ.ศ. 2534

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ (1) หาข้อมูลพื้นฐานของญาติผู้ป่วยที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ (2) ศึกษาทัศนะของญาติผู้ป่วยต่อบริการที่ได้รับจากพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน (3) ศึกษาทัศนะของญาติผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยใน (4) ศึกษาทัศนะของญาติผู้ป่วยต่อสถานที่ในแผนกผู้ป่วยใน (5) ศึกษาทัศนะของญาติผู้ป่วยต่อบริการด้านอื่น ๆ วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ ญาติของผู้ป่วยในที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ และขณะที่ผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยใน จะต้องมาติดต่อกับแผนกผู้ป่วยในอย่างน้อย 2 ครั้ง สุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 100 คน จากญาติที่มาเยี่ยมผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2533 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2534 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของญาติผู้ป่วย ส่วนที่ 2 แบบวัดทัศนะต่อบริการของแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา สร้างโดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประมาณค่า (Rating Scales) ผลการวิจัย พบว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างกับผู้ป่วย เกี่ยวข้องกับบิดา-มารดา เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 35 มีอายุในช่วง 45 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 84 เป็นเพศหญิงร้อยละ 53 การศึกษาอยู่ในระดับ ป.1 - ป.4 ถึงร้อยละ 77 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 49 รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 49 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 73 ทัศนะของญาติด้านบริการที่ได้รับจากพยาบาลอยู่ในระดับดีโดยมีทัศนะดีสูงสุดที่พยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการมาติดต่อรับบริการที่โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 การมีทัศนะต่อกิจกรรมพยาบาล พบว่าผู้มารับบริการสามารเยี่ยมผู้ป่วยได้สะดวกที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ทัศนะต่ำสุดได้แก่จากการซักถามผู้ป่วยทราบว่า ผู้ป่วยแอบทิ้งยาขณะอยู่โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 2.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 ทัศนะต่อสถานที่ พบว่าบรรยากาศทั่วไปของตึกสวยงามร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 ส่วนทัศนะต่ำสุดได้แก่ ภายในตึกมีกลิ่นเหม็น มีค่าเฉลี่ย 2.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 ทัศนะต่อบริการอื่น ๆ พบว่ามีทัศนะอยู่ในระดับดี เฉลี่ยคะแนนค่อนไปทางสูงเกือบทุกด้าน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 มีทัศนะต่ำสุดได้แก่การฝึกงานอาชีพของผู้ป่วย เช่น ทอผ้า ทอเสื่อ เกษตรกรรม ฯลฯ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีค่าเฉลี่ย 2.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 ข้อเสนอแนะ 1. เนื่องจากญาติผู้ป่วยมีทัศนะดีเกี่ยวกับการเอ็กซเรย์เพื่อช่วยในการหาพยาธิสภาพของโรคสูงที่สุด และมีทัศนะปานกลางเกี่ยวกับการรักษาด้วยการช็อคด้วยไฟฟ้า เป็นอันตรายและยังไม่เห็นความสำคัญของอาชีวบำบัด ดังนั้นจึงควรเน้นให้มีการให้สุขศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น 2. จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพบว่า มีระดับการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะมีความคาดหวังต่อบริการในระดับที่ไม่สูงนัก ผลที่ได้จึงออกมาในลักษณะที่มีทัศนะดีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อกระจายให้มีสถานภาพทางสังคมเท่า ๆ กัน เช่น ทุกระดับการศึกษา ทุกระดับอาชีพ ในจำนวนเท่า ๆ กัน
click here cheat on husband what is infidelity
unfaithful spouse unfaithful husband
read go married and want to cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheaters link all women cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: psychiatry, service, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ญาติ, บริการ, ผู้ป่วยใน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2534

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 302340000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย