เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการบังคับการรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: เกียรติภูมิ วงศ์รจิต, ประภาส อุครานันท์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาแนวคิดและกระบวนการเกี่ยวกับการบังคับการรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2541

รายละเอียด / Details:

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความจำเป็น กระบวนการและรูปแบบของการบังคับรักษา ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีประสบการณ์ทางกระบวนการยุติธรรมและสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 20 คน ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2541 ผลการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มผู้มีปัญหาที่ควรบังคับรักษา ได้แก่ ผู้มีอาการทางจิตรุนแรง ผู้ติดสารเสพติด และผู้มีความวิปริตทางเพศที่เป็นอันตรายต่อสังคม ผู้มีสิทธิ์ในการร้องขอให้บังคับรักษาได้ คือ ญาติ บุคคลที่ได้รับความเสียหาย ตำรวจ ซึ่งมีผู้รับรองคำร้องที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การร้องขอให้มีการบังคับรักษาต้องยื่นร้องต่อศาลหรือองค์กรเฉพาะที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์และกระบวนการยุติธรรม เพื่อวินิจฉัยคำร้องและสั่งบังคับรักษา ซึ่งหากมีการคัดค้านการบังคับรักษา ญาติสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ส่วนรูปแบบการบังคับรักษาควรรับรักษาไว้ในโรงพยาบาล กรณีที่ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตอาการทุเลาก่อนกำหนดระยะเวลาของการบังคับรักษาคณะกรรมการแพทย์สามารถร้องขอให้มีการเพิกถอนการบังคับรักษาได้
website link wife cheaters
why men have affairs website married men who cheat with men
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
meet to cheat go why women cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: forensic, forensic psychiatry, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 301410000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย