เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความต้องการอัตรากำลังพยาบาล ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญเหลือ ชาญณรงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความต้องการอัตรากำลังพยาบาล ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตและศึกษาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวช 8 แห่ง ที่รับผู้ป่วยไว้รักษ้าในโรงพยาบาล โดยใช้แบบสำรวจอัตรากำลังที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจำนวนและร้อยละของความขาดแคลนพยาบาลโดยรวมและจำแนกตามโรงพยาบาลผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต เท่ากับ 2,881 คน โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความต้องการจำนวนบุคลากรมากที่สุด คือ 950 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวช มีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 113 คน 2. ความต้องการพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1,921 คน โรงพยาบาลศรีธัญญามีความต้องการจำนวนมากที่สุดคือ 633 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวชมีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 75 คน 3. ความต้องการพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 960 คน โรงพยาบาลศรีธัญญามีความต้องการจำนวนมากที่สุดคือ 143 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวชมีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 38 คน 4. ความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ยังขาดแคลน 1,514 คน (ร้อยละ 52.55) พบว่าโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนลำดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลศรีธัญญา รองลงมาได้แก่ สวนปรุง สมเด็จเจ้าพระยา นิติจิตเวช จิตเวชนครราชสีมา สวนสราญรมย์ พระศรีมหาโพธิ์ และจิตเวชขอนแก่นตามลำดับแต่เมื่อแยกประเภทบุคลากร พบว่าความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพลำดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา รองลงมาคือ นิติจิตเวช สมเด็จเจ้าพระยา สวนปรุง พระศรีมหาโพธิ์ จิตเวชขอนแก่น และสวนสราญรมย์ ตามลำดับ ส่วนความขาดแคลนพยาบาลเทคนิค ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง รองลงมาคือ ศรีธัญญา สมเด็จเจ้าพระยา จิตเวชนครราชสีมา นิติจิตเวช และสวนสราญรมย์ ส่วนจิตเวชขอนแก่นและพระศรีมหาโพธิ์ ไม่มีความขาดแคลนพยาบาลเทคนิค
link how many guys cheat why women cheat on husbands
how to spot a cheater how many people cheat open
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
why do husband cheat link when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: nurse, psychiatric nursing, พยาบาลจิตเวช, การจัดอัตรากำลัง, ปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 301400000014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย